Fond

Hvad er en fond?

En fond er en selvejende institution, og det vil sige at ingen fysiske- eller juridiske personer uden for fonden, kan have ejerskab over fonden og dens formue. Fonden er således en selvstændig enhed, der kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser på lige fod med andre fysiske og juridiske personer.

Da fonden er juridisk person, er den også i besiddelse af egen bestyrelse, regnskab og vedtægt. Det er i fondens vedtægter, at fondens regler samt formål formuleres og fremgår.

En fond beskæftiger sig primært med administrering af doneret, afsat eller opsparet kapital i henhold til fondens formål eller driften af en virksomhed. Heraf sondrer man mellem erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Få hjælp til at stifte en fond her

Hvilke krav stilles der til en fond?

Uagtet om fonden er erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende skal den opfylde følgende krav:

  • Fondens ledelse skal være selvstændige og uafhængige af stifteren.

  • Fondens formue er uigenkaldeligt udskilt fra stiferen, og kan ikke gå tilbage til stifteren.

  • Fonden skal som minimum have ét eller flere formål beskrevet i vedtægerne.

  • Fonden skal aflægge årsregnskab og er underlagt revisionspligt.

  • Fonden skal årligt redegøre for, hvordan den uddeler sine midler, og hvordan den aflønner sin bestyrelse og sin direktion.

Hvad skal man være opmærksom på, når man stifter en fond?

Der er en række krav der skal overholdes, når man stifter en fond. En af de krav er, at man skal være frataget enhver råderet over fondens formue, samtidig med at den skal have en ledelse, som er uafhængig af en.

Derudover skal man være opmærksom på, om der er tale om en erhvervsdrivende fond eller en ikke-erhvervsdrivende fond, da der kan være underlagt forskellige regler. Fonden skal også have sine egne rettigheder og forpligtelser, som skal fremgå af fondens vedtægter. 

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde er underlagt Erhvervsstyrelsen, og skal heraf registreres hos Erhvervsstyrelsen.

En fond er erhvervsdrivende hvis den:

  • Producerer varer

  • Yder tjenesteydelser

  • Sælger eller udlejer fast ejendom

  • Ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

Faktisk er mange af de helt store danske virksomheder kontrolleret eller ejet af fonde. Af disse kan nævnes: A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Novo Nordisk, Novozymes, Grundfos, Danfoss, Oticon, H. Lundbeck, Velux, Rambøll, Falck m.fl.

Få hjælp til at stifte en fond her

I Danmark findes der ifølge Erhvervsstyrelsen ca. 1200 erhvervsdrivende fonde, hvoraf de fleste af dem er meget små. Ikke desto mindre omsætter de store fondsejede virksomheder for 600 milliarder kroner årligt, og har mere end 300.000 ansatte. Dette udgør 20% af dansk erhvervslivs omsætning og 22% af beskæftigelsen.

Erhvervsdrivende fonde betaler akkurat som normale virksomheder skat af deres skattepligtige indkomst. Derudover betaler erhvervsdrivende fonde også et årsgebyr på 0,0285 procent af egenkapitalen. Dette gebyr kan dog mindst udgøre 300 kr. og højest 42.000 kr.

Når erhvervsdrivende fonde skal oprettes, er det et krav at fonden har aktiver for minimum 300.000 kroner.  

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Ikke-erhvervsdrivende fonde hører under Civilstyrelsen, og betegnes som fonde der ikke driver erhverv. Dette kan f.eks. være legater. Det er fondens forventninger og faktiske aktiviteter, der er afgørende for, om denne er erhvervsdrivende eller ej. For ikke-erhvervsdrivende fonde gælder det, at de som minimum skal have aktiver for 250.000 kroner ved oprettelsen.

Hjælp til at stifte en fond

Det kan være en god ide at få juridisk hjælp til at få stiftet en fond. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater og jurister.

Få hjælp til at stifte en fond her