Fri proces

Fri proces

Ved fri proces dækker staten alle omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om sagen tabes eller vinde. Ideen med fri proces er, at man ikke skal forhindres i at føre en retssag blot fordi vedkommende ikke har råd. Alle i Danmark skal således, så vidt muligt, have adgang til domstolene.

Ved fri proces vælger man selv en beneficeret advokat, som staten betaler. En beneficeret advokat er en advokat, som staten udvælger til at føre civile retssager for personer, som har fri proces. På www.domstol.dk findes der en liste over beneficerede advokater.

Ved fri proces slipper man som udgangspunkt for at betale en række udgifter forbundet med sagen, navnligt retsafgifter, advokatsalær (også modpartens, hvis sagen tabes). Hvis sagen appelleres dækker den fri proces også appelsagen. Selve sagens genstand, eksempelvis en regning, som man dømmes til at betale, bliver derimod ikke dækket, men skal fortsat betales.

Der er en række betingelser, der skal opfyldes før man kan opnå fri proces.

Klik her for at få hjælp fra advokater til at søge om fri proces

Ingen retshjælpsforsikring

Hvis man allerede har en retshjælpsforsikring, som dækker udgifterne til sagen, så kan man ikke opnå fri proces. En retshjælpsforsikring er i nogle tilfælde indeholdt i en indboforsikring. En retshjælpsforsikring vil dække omkostningerne til retssager ved specielle retssagstyper. Ofte vil forsikringen indeholde en selvrisiko, som man selv skal betale.

Hvis de øvrige betingelser for fri proces er opfyldt, så kan man dog få fri proces, som dækker selvrisikoen, samt et eventuelt beløb, som ligger ud over retshjælpsforsikringens maksimalgrænse, hvis udgifterne er begrundet i sagens karakter eller omstændigheder.

Indkomst under indkomstgrænsen

For det andet er det et krav, at hvis man søger om fri proces i 2014, så må man ikke have haft en indkomst, som overstiger 299.000 kr. før skat. Hvis man er gift eller samlevende må den samlede indtægt ikke overstige 380.000 kr. før skat. Dog gælder det, at hvis du fører en sag mod din samlevende eller ægtefælle, så vil indkomstgrænsen være den, som gælder for enlige. For hjemmelevende børn under 18, herunder også stedbørn og plejebørn, forhøjes indkomstgrænsen med 52.000 kr. pr. barn.

Ved en ansøgning for fri proces skal du vedhæfte dokumentation for, at du opfylder indtægtskravet. Dette betyder, at man skal vedhæfte den skattemæssige årsopgørelse fra det forrige kalenderår. Hvis man således ansøger om fri proces i 2014, så skal årsopgørelsen fra 2012 vedhæftes, osv. Hvis forrige års indkomst afviger væsentligt fra den nuværende indkomst, så kan dette dokumenteres ved at medsende udskrifter af lønsedler eller lignende.

Rimelig grund

Foruden de ovenstående betingelser, så skal ansøgeren også have en rimelig grund til at føre proces.

For det første skal sagen have betydning for ansøgeren. Sagens betydning for ansøgeren vurderes ud fra objektive omstændigheder, herunder sagens karakter og ansøgerens situation. Typisk vil sager om ansøgerens bolig, arbejde, helbred og sager om forældremyndighed være at betragte som af betydning for ansøgeren.

For det andet vil udsigten til om ansøgeren kan få medhold i sin sag også have betydning. Hvis det er overvejende sandsynligt, at ansøgeren får medhold, så taler det for, at der kan gives fri proces.

For det tredje vil sagens omkostninger også indgå i vurderingen. En anmodning om fri proces vil som udgangspunkt blive afslået, hvis det skønnes, at sagens omkostninger bliver urimeligt høje i forhold til den genstand, sagen drejer sig om.

For det fjerde vil det blive vurderet, om ansøgeren har mulighed for at få sin sag afgjort ved et administrativt nævn eller et privat klage- eller ankenævn, der er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren. En ansøgning om fri process vil som udgangspunkt blive afslået, hvis sagen ikke først er søgt afgjort ved et relevant nævn.

Afslutningsvis skal det bemærkes at der tillige kan lægges vægt på andre hensyn end de ovennævnte. Der kan således bl.a. lægges vægt på ansøgerens adfærd i forbindelse med sagens opståen, altså om vedkommende selv har foranlediget sagens opståen, samt om der er alternativer til at anlægge retssag.

Hvilke sager kan få fri proces?

Det er kun muligt at få fri proces i civile sager, hvorimod det ikke er muligt at få fri proces i straffesager.

Fri proces tildeles typisk i langt de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager, sager, hvor ansøgeren har fået medhold i et klagenævn eller hvis sagen er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven.

Hvor søger man fri proces?

Der er intet til hinder for, at man selv søger om fri proces, men enten retshjælpen og en advokat kan også gøre det. Ansøgningsskemaet til fri proces kan findes påwww.civilstyrelsen.dk eller på www.domstol.dk, hvor der også kan findes vejledning til ansøgning om fri proces.

Der er en sagsbehandlingstid på ca. 4-8 måneder. Hvis der meddeles afslag har ansøgeren 4 uger til at påklage afgørelsen til procesbevillingsnævnet. Ansøgningen skal sendes til enten retten eller civilstyrelsen alt efter hvad sagen handler om.

Følgende sager skal behandles ved domstolene:

  • Førsteinstanssager om ægteskab og forældremyndighed, dog ikke om ændringer af en aftale eller dom efter forældreansvarsloven
  • Førsteinstanssager om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed og tilbagebetaling af pengeydelser omfattet af påbud efter markedsføringsloven
  • Førsteinstanssager, hvor en person helt eller delvis har fået medhold i: salærklager, et husleje- eller beboerklagenævn eller et centralt klagenævn, undtaget Forbrugerklagenævnet
  • Appelsager, når du som ansøger har fået helt eller delvist medhold i den foregående instans og sagen er appelleret af modparten. Har du allerede i foregående instans fået bevilliget fri proces, behøver du ikke søge om fri proces til appelsagen. Ønsker du at nedlægge en anden påstand end stadfæstelse, skal der søges særskilt om fri proces hos Civilstyrelsen
  • Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb
  • Fogedsager, hvis fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand
  • Sager om forbud og påbud

I sager, hvor der ikke er tegnet en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, som dækker omkostningerne ved sagen og som ikke skal behandles ved domstolene, skal en ansøgning om fri proces sendes til civilstyrelsen.

Klik her for at få hjælp fra advokater til at søge om fri proces