Mægling og mediation

Hvad er mægling og mediation?

Mægling, eller mediation, som det også kaldes, er et møde mellem de to (eller flere) parter i en konflikt, som bliver overvåget og styret af en neutral person, som sørger for, at parterne diskuterer problemerne, og som sikrer, at parterne forstår konsekvensernes af deres handlinger.

Mægleren er en upartisk, og har som formål at hjælpe parterne med at finde en fælles vej ud af den pågældende konflikt.

Mægling er ikke en juridisk disciplin som sådan, da juraen ofte søger at fastslå, hvad der er rigtigt og forkert, hvorimod mægling snarere søger at komme ind til kernen af problemet. 

En mægler vil ikke træffe en afgørelse i konflikten, og vil heller ikke tage stilling til rigtigt og forkert, men har til formål at lade parterne selv finde frem til løsningerne. 

Mægling og mediation er ofte et fornuftigt alternativ til at behandle en sag ved retten eller ved voldgift, da omkostningerne ofte minimeres væsentligt.

Få hjælp til mægling og mediation

Hvilke former for mægling er der?

Der er i Danmark en række forskellige former for mægling. nogle er organiseret ved statslige institutioner, mens andre udbydes af private under mere uformelle forhold.

Der bliver typisk sondret mellem den private mægling og den statslige mægling. Den statslige mægling bliver givet ved retsmægling, konfliktråd og ved mægling hos statsforvaltningen.

  • Retsmægling bliver tilbudt af domstolene, og erstatter i vidt omfang en almindelig retssag, da mæglingens konklusion er retsligt bindende. 

  • Konfliktråd er en måde, hvorpå offeret og gerningsmanden kan mødes, og tale om hændelsen. Mødet bliver anvendt i straffesager, hvor det er tiltænkt som et supplement til den idømte straf. 

  • Mægling hos statsforvaltningen foregår i forbindelse med sager om børn og forældremyndighed.

Hvad er retsmægling?

Ligesom private tilbyder mægling, så tilbyder domstolene, med undtagelse af højesteret, også mægling i flere og flere tilfælde.

Når en konflikt opstår mellem to parter, så er det ikke altid det mest hensigtsmæssige, at sagen afgøres ved en dom, da en af parterne i så fald er nødt til at “tabe” sagen. 

Hvis parterne i stedet vælger at forsøge at løse sagen ved retsmægling, så vil det ofte også være nemmere at bevare en god forretningsforbindelse, eller personlig relation, da der herved opnås et kompromis. Samtidig vil retsmægling ofte også være mindre tidskrævende.

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler, som bliver nedsat af retten, i fortrolighed hjælper parterne til at opnå en forståelse af hinandens synspunkter og dermed komme frem til en løsning af konflikten.

Retsmægleren vil være enten en dommer, domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig retsmæglingsuddannelse. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Få hjælp til mægling og mediation

Hvordan foregår en retsmægling?

Rent praktisk foregår en retsmægling ved, at retsmægleren holder møder med parterne. Hvis parterne har advokater aftales det, om disse også skal deltage. Mæglingen kan enten foregå i rettens lokaler eller et andet andet sted, som parterne aftaler. 

Retsmægleren aftaler mæglingens forløb med parterne. Normalt vil parterne mødes med mægleren i fællesskab, men der er intet til hinder for, at parterne aftaler at mødes hver for sig.

Retsmæglingen vil enten blive afsluttet ved, at parterne når frem til en løsning, eller hvis en af parterne ønsker at ende mæglingen. Ligeledes kan retsmægleren også afslutte mæglingen, uanset om parterne ellers ønsker at fortsætte. 

Hvis parterne bliver enige om en løsning på deres konflikt, så indgår de en aftale. Aftalen kan eventuelt være betinget af en advokats godkendelse. Hvis parterne derimod ikke når frem til en aftale, så vil sagen overgå til retten.

Det er et krav, at sagen er anlagt ved retten, hvis den skal overgå til retsmægling. Samtidig er det også et krav, at begge parter er enige om, at sagen skal behandles ved retsmægling. Retsmægling er gratis, men parterne skal dog fortsat betale deres advokats salær.

Hjælp til mægling og mediation

Det kan være god idé at få hjælp fra en advokat til mægling, mediation og konfliktløsning. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater.

Få hjælp til mægling og mediation