Patientskadeerstatning

Patientskadeerstatning

Har en patient fået en fysisk eller psykisk skade som følge af behandling, undersøgelse eller brug af lægemiddel i det offentlige sundhedsvæsen, eksempelvis på et hospital eller hos lægen, så er der mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatningen. Patienterstatningen hed tidligere Patientforsikringen, men har skiftet navn, da navnet ofte vakte forvirring.

Som antydet sondres der mellem behandlingsskader og lægemiddelskader. Forskellen på de to kategorier af skader er, at den tilskadekomne skal opfylde forskellige betingelser for at opnå ret til erstatning.

Erstatning for skader

Generelle betingelser

Før der i det hele taget kan blive tale om erstatning, skal en række generelle betingelser være opfyldt.

For det første skal der være sket en skade, som kan dokumenteres. Det siger givetvis sig selv, at der ikke kan udbetales erstatning, hvis der ikke er tale om en skade, som det er muligt at dokumentere. At der er tale om en dokumenterbar skade betyder dog ikke nødvendigvis, at der også kan udbetales erstatning, da skaden desuden skal opfylde en række andre specielle krav.

For det andet skal der være lidt et dokumenterbart økonomisk tab. Det er et grundlæggende betingelse inden for al dansk erstatningsret, at der ikke kan ydes erstatning, hvis der ikke er lidt et tab. Der stilles dog ikke i alle tilfælde særligt strenge krav til det lidte tab, da der eksempelvis kan ydes erstatning for svie og smerte. Følgende tabsposter kan typisk dækkes:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Varige mén
  • Erhvervsevnetab
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Helbredsudgifter og andet tab
  • Forsørgertab

For behandlingsskader er det et krav, at tabet overstiger 10.000 kr. før der kan ydes erstatning. Dette beløb er reduceret til 3.000 kr. ved lægemiddelskader.

Som nævnt er det kun økonomiske tab, der kan erstattes. Heraf følger, at sorg og uindfriede forventninger ikke kan medføre erstatning. Hvis en behandling således ikke fører til den forventede helbredelse, er dette ikke alene grundlag for erstatning. Ligeledes erstattes tandskader, som patienten har fået i forbindelse med behandling hos tandlægen, ikke. Disse skader erstattes i stedet af Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Behandlingsskader

Patienterstatningen vil typisk se på, om en række forhold er opfyldt, når den vurderer, hvorvidt der kan udbetales erstatning for en skade. Patienterstatning kan ikke frit vurdere, om en skade er erstatningsberettiget, idet Patienterstatningen skal tage udgangspunkt i reglerne i klage- og erstatningsloven. Efter denne lovgivning kan der bl.a. lægges vægt på følgende kriterier:

  • Specialistreglen: Patienterstatningen kan lægge vægt på, om skaden kunne være undgået, hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes i forbindelse med behandlingen.
  • Apparaturreglen: Her ses der på, om skaden skyldes fejl i tekniske apparater, herunder røntgenapparater, sprøjter, proteser eller strålekanoner.
  • Rimelighedsreglen: Her vurderer Patienterstatningen alvoren af den sygdom, der bliver behandlet for. Jo alvorligere en sygdom er, desto flere komplikationer i forbindelse med behandling og bivirkninger i forbindelse med medicin må patienten tåle, uden at patienten derved har ret til erstatning.

Hvis Patienterstatningen kommer frem til, at skaden kunne være undgået, hvis den går ud over, hvad der med rimelighed må tåles i forbindelse med behandling, eller hvis skaden skyldes en fejl i et teknisk apparat, så vil der være ret til erstatning.

Lægemiddelskader

Ved skader efter medicin, som patienten har fået, så tager Patienterstatningen udgangspunkt i rimelighedsreglen, som er gennemgået ovenfor. Som udgangspunkt har alle lægemidler bivirkninger; det er Patienterstatningens opgave at vurdere bivirkningernes alvorlighed. Hvis bivirkningerne er alvorligere end det med rimelighed må tåles, så kan der ydes erstatning.

Anmeldelse, frist og klage

Skader kan anmeldes til Patienterstatningen, Nytorv 5, 3. sal, 1450 København K. Der findes desuden en elektronisk anmeldelsesskema på Patienterstatningens hjemmeside. Det er gratis at anmelde en skade.

Efter loven kan en skade blive for gammel, hvis forældelsesfristen er indtrådt.

For skader, der er indtrådt før d. 1. januar 2007 er forældelsesfristen 5 år fra det tidspunkt, hvor patienten har fået kendskab til skaden. Disse skader er som udgangspunkt forældede på nuværende tidspunkt.

Er skaden indtrådt d. 1. januar 2007 eller senere, er forældelsesfristen 3 år, regnet fra den dag, hvor skaden kom til patientens kendskab.

Der gælder derudover en generel forældelsesfrist på 10 år, uanset hvornår skaden er kommet til patientens kendskab.

Hvis den skadelidte er utilfreds med en afgørelse fra Patienterstatningen, så kan sagen inden for 3 uger påklages til Patientskadeankenævnet. Er den skadelidte fortsat utilfreds efter, at Patientskadeankenævnet har afsagt afgørelse, så kan sagen endeligt indbringes for domstolene, enten ved advokat, eller hvis sagen er under 50.000 kr., den skadelidte selv.

Klik her for at få tilbud fra advokater med speciale i patientskadeerstatning