Produktansvar

Hvad er produktansvar?

Det er enten produktets producent, eller en eventuel mellemhandler, eksempelvis en forhandler, der pådrager sig ansvaret efter reglerne om produktansvar. Produktansvaret bygger oprindeligt på et EU-direktiv, der i Danmark implementeret ved den såkaldte produktansvarslov. 

Produktansvarsloven er suppleret af almindelige erstatningsretlige grundsætninger og domstolenes praksis på de områder, hvor produktansvarsloven ikke finder anvendelse.

Få rådgivning om produktansvar

Hvad er et produkt?

I loven er det fastsat, at et produkt er enhver løsøregenstand, hvad enten denne er forarbejdet eller er et naturprodukt, og uanset om genstanden er indføjet som en bestanddel af en anden løsøregenstand eller en fast ejendom. Omfattet er også elektricitet. Der er således tale om et ganske bredt begreb, hvor de fleste genstande kan passes ind under.

Det har været diskuteret, om også software er omfattet af begrebet “produkt”. EU-kommissionen har tidligere udtalt, at den opfatter software som et produkt, en holdning der også almindeligvis deles i den danske juridiske litteratur. Der er dog endnu ikke taget fuldstændig stilling til spørgsmålet, da EU-domstolen endnu ikke har udtalt sig.

Ansvarsgrundlag

Det er ikke unormalt, at forskellige produkter, ofte biler, trækkes tilbage fra markedet fordi det er blevet påvist, at de udgør en sikkerhedsrisiko. Producenter såvel som mellemhandlere har efterhånden fået øjnene op for, at det kan blive en bekostelig affære, hvis der er en fejl ved et produkt, og dette bevirker at enten personer eller ting lider skade.

Grunden til, at det nemt kan blive en bekostelig affære for producenter eller mellemhandlere er, at der for produktansvar gælder et ansvar på objektivt grundlag, hvilket vil sige, at producenten eller mellemhandleren ifalder ansvar alene af den grund, at produktet er defekt, og der bliver således ikke taget stilling til, om der konkret er noget at bebrejde producenten eller mellemhandleren.

At en mellemhandler også kan blive impliceret i en produktansvarssag følger af, at mellemhandlere er objektivt ansvarlige over for forbrugeren, der har mulighed for enten at rejse erstatningssagen mod enten producenten eller mellemhandleren.

Få rådgivning om produktansvar

Hvornår foreligger der en defekt ved et produkt?

Det er en forudsætning for ifaldelse af erstatningsansvar, at der foreligger en defekt. Et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Ved en bedømmelse af, om et produkt er defekt, vil der især blive lagt vægt på, om produktet er markedsført forsvarligt, herunder mængden af information der medfølger. Endvidere vil der blive lagt vægt på den anvendelse af produktet, som almindeligvis må forventes, hvorfor der formentligt ikke vil være tale om en defekt, hvis produktet forårsager en skade mens det anvendes på en atypisk måde. 

Der lægges vægt på det tidspunkt, hvor produktet er bragt i omsætning. Der ifaldes således ikke ansvar alene fordi et bedre produkt er bragt i omsætning senere.

Der vil typisk foreligge en defekt, hvis produktet afviger fra den vanlige standard, også kaldet et mandagsprodukt. Dette kan være tilfældet, hvis der er en sten i et brød eller lignende. Der kan også foreligge det der populært kaldes en konstruktionsfejl, hvor defekten typisk kan henføres til konstruktionen, produktarten, eller instruktionen.

Undtagelser i produktansvarsloven

Der gælder dog som udgangspunkt visse undtagelser i produktansvarslovens anvendelsesområde, og i øvrigt i forhold til erstatningsansvaret. Således finder loven ikke anvendelse i følgende situationer:

  • Produktet er ikke bragt i omsætning af producenten.

  • Produktet er anvendt i erhvervsforhold.

  • Produktet er i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter.

  • Faren ved produktet var ud fra tidens videnskabelige eller tekniske udvikling ikke kendt, eller en fare ved produktet er ud fra tidens videnskabelige eller tekniske udvikling uundgåelig.

  • Defekten var ikke tilstede da produktet blev bragt i omsætning.

  • Der foreligger i øvrigt egen skyld hos skadelidte.

Ud over de ovenstående undtagelser, så er det også antaget, at der ikke ifaldes produktansvar for skader der er forårsaget af produkter, der er almindeligt kendt som farlige, eksempelvis dynamit eller våben af forskellig art. Således ifaldes der typisk ikke ansvar, hvis man skærer sig på en skarp kniv.

For visse visse af undtagelserne til produktansvarsloven gælder det, at selvom der ikke kan ifaldes ansvar efter loven, så kan der muligvis ifaldes ansvar efter de almindelige erstatningsregler, eksempelvis for erhvervsmæssige produkter, der har forårsaget en skade. 

Få rådgivning om produktansvar

Ansvarsfordelingen mellem producent og mellemhandler

Det vil ofte være en fordel for enten producent, mellemforhandler, eller begge, at fraskrive sig ansvaret for produktet. Inden for produktansvarslovens anvendelsesområde kan hverken producenten eller mellemhandleren fraskrive sig ansvaret over for forbrugeren. 

Mellemhandlerens mulighed for at gøre et regreskrav gældende mod producenten for et erstatningskrav, som mellemhandleren har udbetalt til forbrugeren, kan heller ikke fraviges ved aftale mellem producenten og mellemhandleren. 

Således er det hverken muligt for producenten at vælte ansvaret over på forbrugeren eller mellemhandleren. I denne forbindelse er det dog vigtigt at bemærke, at der muligvis gælder andre regler uden for EU.

Hvor produktansvarsloven ikke finder anvendelse, altså bl.a. ved produkter til erhvervsmæssig brug, er der større mulighed for at afskrive sig ansvaret for produktdefekter. Det er ikke ualmindeligt, at ansvaret helt fraskrives, eller at det dog maksimeres. 

Producenten har også mulighed for at vælte hele ansvaret over på mellemhandleren, så denne ender at sidde med ansvaret over for skadelidte. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at bemærke, at domstolene typisk fortolker ansvarsfraskrivelser indskrænkende, hvorfor det typisk eksplicit skal fremgå, at der er tale om fraskrivelse af produktansvaret.

Få rådgivning om produktansvar

Hvem er pålagt at betale erstatning?

Hvis det konstateres, at der foreligger en defekt, og ingen af lovens undtagelser finder anvendelse, eller hvis der i øvrigt kan ifaldes ansvar efter de almindelige erstatningsregler, så vil den som ansvaret påfalder blive pålagt at betale erstatning til den skadelidte. 

Størrelsen af erstatning vil almindeligvis være afhængig af den konkrete situation og skade. Der kan dog være tale om et meget stort beløb, hvorfor det kan være en fordel at tegne et produktansvarsforsikring.

Hvis det konstateres, at et produkt udgør en risiko, så følger det af lov om produktsikkerhed, at myndighederne har ret til forlange produktet tilbagetrukket eller destrueret. For en gennemgang af lov om produktansvar henvises der til andre fremstillinger om emnet.

Rådgivning om produktansvar

Det kan være en god idé at få hjælp fra en erstatningsadvokat, hvis et produkt forårsager en skade, eller at man har brug for anden form for rådgivning om produktansvar. Hos Ageras kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud fra advokater.

Få rådgivning om produktansvar