Retshjælp

Hvad er retshjælp?

Som privat kan det være en god idé at få juridisk rådgivning, hvis man står med en tvist, da fornuftig rådgivning potentielt kan spare en masse udgifter og problemer. Der er i Danmark en række forskellige muligheder, hvis man ønsker retshjælp, men ikke ønsker straks at engagere en advokat.  

I nogle af de største danske byer er der etableret retshjælpsinstitutioner, som tilbyder gratis retshjælp, hvis nogle bestemte forudsætninger er opfyldt. Det er dog kun i de største byer, at der er etableret en egentlig retshjælp, hvorfor der i langt de fleste byer ikke er sådanne tilbud. 

Imidlertid findes der i stedet en advokatvagt, hvor private advokater tilbyder rådgivning inden for en lang række sager, og private kan også søge rådgivning hos advokater, der er en del af den offentlige retshjælp.

Få hjælp fra en advokat

Retshjælpsinstitutioner

Retshjælpsinstitutionerne kan yde mundtlig rådgivning til private, og kan, i modsætning til advokatvagten, hjælpe med en vis begrænset sagsbehandling. Det er retshjælpens medarbejdere, som afgør om, der skal ydes hjælp til en konkret sag, hvorfor man som sådan ikke har krav på retshjælp.

Retshjælpen kan typisk yde bistand med en lang række sagsområder, men deres hjælp er dog ofte afhængig af, at ansøgeren opfylder nogle indtægtsmæssige krav, hvis der er behov for anden hjælp end almindelig mundtlig rådgivning.

Retshjælpen yder rådgivning i 3 trin:

 • Trin 1: omhandler den helt basale mundtlige rådgivning, som omfatter juridiske spørgsmål såvel som praktiske og økonomiske forhold, som er forbundet hermed. Dette trin vil typisk udgøre beslutningsgrundlaget for, om man ønsker at gå videre med en sag. Rådgivning på trin 1 er anonym og gratis for alle. 

 • Trin 2 og 3: omhandler yderligere rådgivning samt egentlig procesrådgivning, herunder udarbejdelse af ansøgning om fri proces, processkrifter i småsager, samt indgivelse af klager over forvaltningsmyndigheders afgørelser.

Almindeligvis kan alle, uanset hvor vedkommendes bopæl er beliggende, søge gratis retshjælp, dog skal den indtægtsmæssige forudsætning være opfyldt, som er nævnt ovenfor, hvis man skal have anden rådgivning end almindelig mundtlig rådgivning på trin 1.

Hvis man er enlig, så ligger indtægtsgrænsen på 299.000 kr. pr. år. Således gælder også, at hvis man er den ene part i en parforholdstvist, så gælder indkomstgrænsen for enlige. Hvis man lever i parforhold eller er gift, så er det samlede beløb 380.000 kr. pr. år. Forsørger man ét eller flere børn under 18, så kan man lægge 52.000 kr. til sin indtægtsgrænse pr. barn. Indtægtsgrænsen svarer i øvrigt til reglerne om fri proces.

Typisk vil en retshjælp kunne yde bistand inden for en lang række områder, herunder:

 • Lejeforhold

 • Ansættelsesforhold og feriepenge

 • Klager over offentlige myndigheders afgørelser

 • Opholdstilladelse

 • Forbrugerkøb

 • Afbetaling, kontrakts- og gældsforhold, samt gældssanering.

 • Erstatning og forsikringsforhold

 • Ægteskabs og familiemæssige forhold.

Hvilke områder der kan assisteres med varierer dog alt efter, hvilken retshjælp der er tale om. Der er ingen faste regler for, hvilke retsområder, som en retshjælp skal yde hjælp med, men som hovedregel yder retshjælpen dog ikke rådgivning til erhvervsdrivende i sager vedrørende deres erhverv.

Få hjælp fra en advokat

Hvad er advokatvagten?

Ved advokatvagten kan man få gratis rådgivning af en praktiserende advokat om ens konkrete problem. Rådgivningen er som regel anonym, hvorfor man ikke vil blive oplyst advokatens navn, og omvendt skal man heller ikke selv opgive sit navn.

I modsætning til retshjælpen, så yder advokatvagten gratis rådgivning til alle uanset indtægtsforhold. Der gælder ingen specielle begrænsninger i sager, som advokatvagten kan rådgive om, men i langt de fleste tilfælde, vil henvendelser primært omhandle privatretlige problemstillinger. Der er dog intet til hinder for, at man søger rådgivning i advokatvagten, selv om man er selvstændig erhvervsdrivende.

Advokatvagten kan både yde hjælp ved personligt fremmøde, ved telefonisk kontakt eller pr. brev, men det er dog oftest en forudsætning for meningsfuld rådgivning, at man medbringer, eller medsender, alle de relevante dokumenter, så advokaten kan sætte sig ind i sagen.

Til forskel fra en retshjælp, så kan advokatvagten kun yde vejledning, og har således ikke mulighed for at hjælpe med udfærdigelse af klager, ansøgninger eller andet. 

Ligeledes kan advokatvagten heller ikke hjælpe med at oprette forskellige dokumenter, men kan dog rådgive om nødvendigheden af at oprette de pågældende dokumenter, for eksempel lejekontrakt, samlivskontrakt, testamente osv.

Typisk vil det være særligt relevant at få hjælp i advokatvagten, hvis man sidder med en konkret sag og ønsker rådgivning om, hvordan man skal komme videre. Advokaten kan således på baggrund af sin juridiske ekspertise fortælle, om en sag bør opgives eller om det giver mening at føre den videre.

Få hjælp fra en advokat

Hvad er offentlig retshjælp?

Ud over de ovenstående former for retshjælp, så er der også mulighed for at få retshjælp gennem den offentlige retshjælp, som er en form for kombination mellem retshjælpsinstitutionerne og advokatvagten.

Langt de fleste advokater yder offentlig retshjælp, men er dog ikke alle. Det lokale dommerkontor vil altid ligge inde med en ajourført fortegnelse over, hvem der er med i ordningen.

Som ved retshjælpen, som ydes af retshjælpsinstitutioner, så foregår den offentlige retshjælp også efter et 3-trins princip. 

 • Trin 1: Den helt basale mundtlige rådgivning. 

 • Trin 2: Den mere omfattende rådgivning, som også omhandler enkle skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder. 

 • Trin 3: Den yderligere rådgivning, som ydes med henblik på forligsmæssig løsning af en konflikt. Trin 3 forudsætter, at advokaten skønner, at der er tale om en konflikt, som kan løses forligsmæssigt.

Rådgivning på trin 2 og 3 kræver, at de samme privatøkonomiske forudsætninger, som gælder ved retshjælp ved retshjælpsinstitutioner, er opfyldt.

Offentlig retshjælp kan ikke gives til:

 • Tiltalte i straffesager

 • Normalt ikke til erhvervsdrivendes sager

 • Sager om gældssanering

 • Sager der vedrører en offentlig myndighed, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang. Dog kan der ydes retshjælp til en klage over en offentlig myndigheds afgørelse.

Retshjælp på trin 1 er gratis. Hvis der ønskes retshjælp på trin 2, så kan det maksimalt koste 1.010 kr. inkl. moms. Staten betaler 75 % af prisen, mens man selv må betale de resterende 25 %. Hjælpen på trin 3 koster yderligere maksimalt 2.320 kr. inkl. moms. Staten betaler her halvdelen

Staten kan dog betale hele beløbet, hvis retshjælpen bliver givet i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Få hjælp fra en advokat

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat. Hos Ageras kan du få 3 gratis tilbud fra advokater helt gratis og uforpligtende.

Få 3 gratis tilbud her