Revision

Revision

Revision er når en godkendt og uvildig revisor gennemgår og kontrollerer virksomhedens årsrapport, bogføring og andre finansielle forhold efter lovmæssige standarder og regler.

Formålet med revision er identificere eventuelle fejl og mangler, og herefter vil revisorens med stor sikkerhed kunne udtale sig, om regnskabet opfylder de lovmæssige krav, og om regnskabet er retvisende.

Det er kun godkendte revisorer, der kan foretage revision. I Danmark er der to slags godkendte revisorer; statsautoriseret revisorer og registreret revisorer.

Revisionspligt

Ifølge årsregnskabsloven skal de fleste aktie- og anpartsselskaber have deres årsrapport revideret af en godkendt revisor. Selskaber der i to regnskabsår i træk ikke overskrider to ud af tre følgende størrelser, kan fravælge revision:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • Netteomsætning på 8 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Såfremt selskabet ikke overskrider to ud af tre ovennævnte størrelser, og ønsker fravælge revision, skal dette gøres ved en ordinær generalforsamling. Her skal fritagelsen fremgå af selskabets vedtægter, samt oplyses i ledelsespåtegningen for det år fravalget af revision foretages. 

Revisionspåtegning

Efter revisoren har gennemgået og kontrolleret regnskabet, vil revisoren afslutte arbejdet med en revisionspåtegning. I påtegning vil revisoren beskrive de konstaterede regnskabsmæssige og finansielle forhold i den pågældende virksomhed. Det vil fremgå meget tydeligt af revisors påtegning, om regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, eller om det indeholder fejl og mangler.

En revisionspåtegning har til formål at oplyse eksterne regnskabsbrugere om den udførte revision og konklusionen herom. Eksterne regnskabsbrugere dækker over alle uden for virksomheden, der måtte have interesse i virksomheden som eksempelvis investorer, kunder, leverandører osv.

Revisorprotokollat

Når en revisor har udført revision af regnskabet, er revisoren lovmæssigt forpligtiget til skriftligt at rapportere til virksomhedens ledelse i form af et revisionsprotokollat, som også kaldes for en revisionsprotokol.

I revisionsprotokollen oplyses ledelsen om resultatet af revisorens arbejde og om eventuelle fejl og mangler i regnskabet. Overordnet set skal revisoren oplyse om de iagttagelser, som kan have indflydelse på ledelsens stillingtagen til regnskabsaflæggelsen.

Hvad er en uvildig revisor?

Formålet med revision er at tilføre regnskabet troværdighed. For ikke at svække denne troværdighed, er det vigtigt, at revisoren ikke har nogen form for personlig, familiær eller økonomisk relation til virksomheden, hvis regnskab revisoren gennemgår.

Udvidet gennemgang og review

Revision er et meget omfattende arbejde, der for mindre selskaber kan virke overdrevet. Udvidet gennemgang og review er to mindre omfattende alternativer, hvor revisoren ikke selv kontrollerer tallene som ved revision.
Alternativerne er derfor naturligvis billigere end revision, men giver heller ikke den samme sikkerhed som revision.

Derfor kan ingen af disse to alternativer erstatte revision, hvorfor løsningerne kun er relevante for virksomheder, der ikke er underlagt revisionspligt.

Du kan læse mere om review her

Klik her for at få tre tilbud fra revisorer