Skilsmisse

Skilsmisse og separation

Skilsmisse er den endelige afslutning af ægteskabet, med en annullering af juridiske pligter og rettigheder til følge. Separationen er tænkt som en betænkningsperiode, hvor parterne har mulighed for at overveje konsekvenserne af bruddet, inden de vælger at tage skridtet fuldt ud. Under en separation vil parterne stadig være gift, men en række af de retsvirkninger, som knytter sig til ægteskabet vil bortfalde.

Som følge af de nye regler, som trådte i kraft d. 1. juli 2013, så kan ægtefæller nu vælge at blive skilt øjeblikkeligt, hvis de er enige om dette. Hvis ægtefællerne derimod er uenige om at blive skilt, har den ene ægtefælle ret til at kræve separation, og, efter 6 måneder, skilsmisse. Ægtefæller kan også frivilligt vælge at blive separeret, men behøver altså ikke at vente 6 måneder på at blive skilt, hvis de ellers er enige.

Separation, retsvirkninger og separationens bortfald.

Det følger af ægteskabsloven, at en ægtefælle, som ikke mener at kunne fortsætte samlivet, har ret til separation. Begge ægtefæller har således en ubetinget og ensidig ret til separation, som er uafhængig af, om den anden ægtefælle modsætter sig dette.

Det er således heller ikke nødvendigt, at ægtefællen giver en begrundelse for, hvorfor vedkommende ønsker at søge om separation. Det er dog et krav, at parterne reelt ønsker at ophæve samlivet ved separationen, hvorfor myndighederne således kan nægte separation, hvis det under sagen oplyses, at ægtefællerne fortsat agter at blive boende sammen. 

Hvis en af parterne leder efter et andet sted at bo, kan ægtefællerne blive ved med at bo sammen i op mod 2-3 måneder.

En separation ophæver næsten alt, hvad der gælder, når man er gift:

 • Ægtefællerne arver ikke længere hinanden
 • Formuefællesskabet ophører. Dette betyder, at de ting ægtefællerne hver især efterfølgende erhverver, ikke vil være en del af bodelingen.
 • Den gensidige troskabspligt bortfalder.
 • Ægtefællerne vil fortsat være gift med hinanden indtil de har gennemgået en skilsmisse, hvorfor de ikke vil kunne gifte sig med andre mens de er separeret.

Separationens retsvirkninger bortfalder, hvis samlivet genoptages eller fortsættes. Som nævnt ovenfor, så betyder dette, at ægtefæller igen kan arve hinanden, og hvis boet er skiftet, så skal der skiftes på ny. De gamle bodele vil i den forbindelse ikke genopstå.

En separation vil i visse tilfælde ikke bortfalde selv om ægtefællerne genoptager samlivet. Dette kan være tilfældet, hvis den ene ægtefælle midlertidigt bliver boende hos den anden, mens vedkommende søger ny bolig.

Ægtefællerne kan også vælge at genoptage samlivet på forsøgsbasis uden at det betyder, at separationen bortfalder, hvis forsøget alene givet udslag i en kortere tids genoptagelse, typisk 3-4 uger. Ligeledes vil en fælles ferie også alene blive betragtet som et genoptagelsesforsøg. Seksuelle forhold er heller ikke ensbetydende med, at samlivet genoptages.

Skilsmisse

Hvis ægtefællerne er enige om at ophæve samlivet, så har de mulighed for at vælge at blive skilt med øjeblikkelig virkning. Dette sker ved, at der indsendes en anmodning om skilsmisse til statsforvaltningen.

Hvis ægtefællerne derimod ikke er enige om at ophæve samlivet er der en række muligheder for alligevel at opnå skilsmisse. Som skitseret ovenfor, så har den ene ægtefælle ret til at kræve separation. Hvis separationen opretholdes i 6 måneder, så vil hver af ægtefællerne have ret til at anmode om at blive skilt. Hvis separationen har varet 6 måneder, så har den anden ægtefælle ikke ret til at modsætte sig en skilsmissebegæring. De 6 måneder regnes fra den dag separationsbevillingen er udfærdiget af statsforvaltningen. Hvis separationen er sket som følge af dom, så gælder de 6 måneder fra den dag dommen er afsagt.

Ud over de nævnte muligheder for skilsmisse, så har en ægtefælle også ret til øjeblikkelig skilsmisse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Den anden har været utro.
 • Ægtefællerne har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser.
 • Den ene ægtefælle har begået grov vold mod enten den anden ægtefælle eller børnene.
 • Den ene er allerede gift med en anden (bigami).
 • Den ene ægtefælle har bortført et fælles barn til udlandet.

Klik her for at få tilbud fra skilsmisseadvokater

Vilkårsforhandling

Hvis ægtefællerne er enige om både skilsmisse eller separation og vilkårene for denne, så kan statsforvaltningen uden videre udfærdige en bevilling. En bevilling er det juridiske dokument, som viser, at ægtefællerne er blevet separeret eller skilt.

Ægtefællerne skal være enige om følgende:

 • At de vil skilles eller separeres.
 • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden.
 • Hvis der skal betales bidrag, hvor længe det skal betales, og evt. beløb. Statsforvaltningen kan også bestemme beløbet.
 • Hvis der er fælles leje- eller andelsbolig, hvem der skal blive boende.
 • At ægtefællerne ikke ønsker et vilkårsmøde.

Hvis ægtefællerne ikke er enige om vilkårene, eller i øvrigt om at blive separeret eller skilt, skal parterne tilvælge en vilkårsforhandling i statsforvaltningen. Ved en vilkårsforhandling vil ægtefællerne blive vejledt, og reglerne vil blive gennemgået. Selv hvis parterne skilles frivilligt, vil de have mulighed for at deltage i en vilkårsforhandling.

Selv hvis ægtefællerne er enige om alle forholdene og derfor har frabedt sig en vilkårsforhandling, kan statsforvaltningen vælge at indkalde dem alligevel, hvis den mener, at der er noget der tyder på, at begge parter ikke fuldt ud forstår de aftaler, som de har indgået, hvis det ikke ser ud som om, at parterne kender deres rettigheder eller hvis det antydes, at den ene part er blevet presset til en aftale.

Hvis ægtefællerne ikke når frem til en aftale om vilkår ved mødet, vil de blive indkaldt til byretten, hvor dommeren vil bestemme vilkårene for separation eller skilsmisse.

Fremgangsmåde

Hvis en ægtefælle ønsker at anmode om en separation eller skilsmisse vil vedkommende skulle indsende den relevante blanket til statsforvaltningen sammen med et gebyr.

Priser

 • En behandling af en sag om separation eller skilsmisse i Familieretshuset koster 900 kr. i gebyr (2021).
 • Derudover koster en vilkårsforhandling yderligere 1.630 kr (2021). Dette gebyr skal ikke betales, hvis det er statsforvaltningen der selv indkalder parterne.

De relevante blanketter kan findes på statsforvaltningens hjemmeside, hvor der også findes information omkring de konkrete omstændigheder ved indbetaling af gebyr.