Skøde

Hvad er et skøde? 

Som nævnt ovenfor, så er skødet det dokument, der indsendes til tinglysning, så køber kan få tinglyst sin ejendomsret over den nyerhvervede ejendom. Skødet skal overholde de formkrav, som findes i tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen. For at overholde disse krav vil skødet typisk være en forsimplet version af købsaftalen, med de væsentligste oplysninger fra dette. Skødet vil indeholde navn på sælger og køber, oplysninger om ejendommen, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag.

Rent praktisk er skødet alene et elektronisk dokument, da tinglysningen siden 2006 har været digitaliseret. Skødet vil skulle underskrives af både køber og sælger ved brug af deres NemID.

Få hjælp til skøde her - 3 gratis tilbud fra advokater

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder de helt basale oplysninger om ejendommens ejerskift og vilkårene for overdragelsen. Skødet indeholder typisk følgende oplysninger: 

 • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)

 • Oplysninger om ejendommen

 • Ejendommens stand 

 • Købesum og pantehæftelser

 • Offentlig ejendomsvurdering

 • Servitutter

 • Overtagelsesdato

Derudover kan skødet indeholde erklæringer, der er påkrævet for, at skødet kan tinglyses. Det kan eksempelvis være en erklæring, der beskriver, hvordan du forholder dig til køb af dødsbo eller erhvervelse af landbrugsejendom.

To former for skøde

Der skelnes typisk mellem to former for skøde: et betinget skøde og et endeligt skøde.

Et betinget skøde:

Det betingede skøde er, som navnet antyder, betinget af opfyldelsen af et eller flere forhold, eksempelvis købesummens betaling. Når et skøde tinglyses som betinget, så vil tinglysningsdommeren fastsætte en frist for opfyldelsen af betingelsen. Eksempelvis vil der blive fastsat en tidsfrist for, hvornår købesummen skal betales. Hvis betingelsen bliver opfyldt inden for fristens udløb, opnår køber endelig adkomst til ejendommen. Hvis betingelsen derimod ikke opfyldes, har sælgeren mulighed for at hæve aftalen.

Et endeligt skøde:

Hvis skødet ikke tinglyses med betingelser, vil det automatisk være endeligt og således allerede fra dets tinglysning sikre købers ret til ejendommen. Hvis det derimod er tinglyst som betinget, og disse betingelser efterfølgende bliver opfyldt, vil skødet skulle modtage påtegning om, at sælger nu meddeler køber endeligt skøde, eller at køber nu tager endeligt skøde. Denne påtegning skal underskrives af både køber og sælger. Herefter skal skødet på ny sendes til tinglysning. Når det endelige skøde kommer retur fra tingretten uden anmærkninger, kan købesummen udbetales til sælger.

Hvordan foregår processen?

 • Køber har ansvaret for at udarbejde skødet. Hvis køber har antaget en advokat er det almindeligt, at det er denne, som forestår arbejdet.

 • Køber, eller købers advokat, fremsender herefter et skødeudkast til sælger, og eventuelt dennes ejendomsmægler og/eller advokat, til godkendelse. Dette foregår normalt i form af en prøvetinglysning.

 • Når skødet er blevet godkendt af både køber og sælger, signeres det ved hjælp af NemID. Dette skridt kan også foretages af advokaten eller andre, som har fået fuldmagt til det af henholdsvis køber eller sælger.

 • Herefter kan skødet indsendes til tinglysning.

Skødet er det sidste dokument i en ejendomshandel og det er et lovkrav, at du, ved køb af fast ejendom, skriver et skøde og tinglyser det.

Få 3 gratis tilbud fra advokater, der kan hjælpe dig med skøde