Tinglysning

Hvad er tinglysning?

Som nævnt ovenfor, så er tinglysning registrering af rettigheder over ejendom. Du har altså først rettighederne over f.eks. en bolig efter tinglysning af skødet - selvom du har underskrevet købsaftalen. 

Efter tinglysningsloven har den person ret, som har ret efter tingbogen, uanset om der er stiftet andre rettigheder over den faste ejendom før. Det er altså den, som fremgår som ejer af ejendommen ifølge tingbogen, som har ret til den, uanset om en anden har købt den samme ejendom først.

Hvorfor skal man tinglyse?

I de tilfælde, hvor køber ikke har tinglyst sin ret til ejendommen, vil sælger fortsat eje ejendommen ifølge tingbogen. Andre har således ikke mulighed for at se, at sælger ikke længere ejer ejendommen, og kan derfor i god tro indgå aftaler med sælger om ejendommen. Ligeledes kan sælgers kreditorer også gøre udlæg i ejendommen, hvis sælger stadig har tinglyst adkomst til denne.

Med det ovenfor anførte in mente, så gør det ikke købsaftalen mindre gyldig, at den ikke er tinglyst, men det åbner op for, at andre parter kan fortrænge købers ret. Specielt over for sælgers kreditorer er det vigtigt at tinglyse, da det ikke er et krav at en kreditor, som ønsker at foretage udlæg i en ejendom, er i god tro om, at ejendommen allerede er solgt. Heri ligger, at det er et krav, at andre aftaleerhververe er i god tro, altså, at de ikke er klar over at ejendommen allerede er solgt, når de stifter ret over denne.

På den baggrund kan køber altså risikere, hvis sælger begæres konkurs eller hans kreditorer foretager udlæg i hans ejendom for et krav mod sælger, at han mister den ejendom, som han har købt, hvis han ikke tinglyser sin ret.

Få hjælp til tinglysning - 3 gratis tilbud fra advokater

Hvad skal tinglyses?

Ejendomme

Ved ejendomme er der en række punkter der skal registreres i tinglysningsregisteret. 

1. Oplysninger om ejerskab
2. Rettigheder og pligter for ejendommen, såsom lokalplaner, brugsrettigheder
3. Sikkerhed i ejendommen såsom pant - realkreditlån etc.

Køretøjer

For køretøjer er det hovedsageligt oplysninger angående ejerskab og sikkerhed i form af pant eller ejendomsforbehold der skal tinglyses. 

Personer

For personer er det oplysninger angående myndighed, eksempelvis hvis man er blevet umyndiggjort som følge af sygdom eller lignende. Det kan også være formueforhold for ægtefæller, eksempelvis hvis man ønsker særeje i sit ægteskab.

Hvad koster det at tinglyse? 

Hvis du skal tinglyse dokumenter i tinglysningssystemet, så medfører det, at der til det offentlige skal betales et gebyr i form af en tinglysningsafgift. Størrelsen på denne afgift afhænger af, hvad der skal tinglyses, hvilket er beskrevet i tinglysningsafgiftsloven. Vi har oplistet fire af de oftest anvendte tinglysninger, samt tinglysningsafgifterne for dem:

Sammenlign 3 tilbud fra advokater

Tinglysning af Skøde 

Der skal betales en tinglysningsafgift, når du skal have tinglyst dit skøde. Størrelsen på afgiften afhænger af købsprisen på boligen. Du skal nemlig betale 0,6% af ejerskiftesummen + et gebyr på 1.750 kr.
Eksempel: Køber du en bolig til 3.000.000 kr., så skal du i alt betale 19.750 kr. i tinglysningsafgift.

Tinglysning af Ægtepagt

Ønsker du at tinglyse en ægtepagt, så medfører det en fast afgift på 1.750 kr. 

Tinglysning af Pant

Tinglysningsafgiften for pant er et fast beløb på 1.730 kr, samt et variabelt beløb svarende til 1,5% af det pantsikrede beløb. Et eksempel kunne være pant i en fast ejendom eller køretøj.

Tinglysning af Ejendomsforbehold

Hvis der tinglyses et ejendomsforbehold, eksempelvis i forbindelse med køb af en bil, så udgør tinglysningsafgiften et fast beløb på 1.750 kr. samt et variabelt beløb på 1,5 % af værdien der sikres af ejendomsforbeholdet.

Få hjælp til tinglysning

Hvornår tinglyser man?

 • Når man har købt en ejendom, så tinglyses det der kaldes et skøde.
   
 • Hvis der er optaget lån i ejendommen, er de sikret ved tinglysning af pantebreve.
   
 • Har man opnået en begrænset ret over ejendommen, f.eks. en adgangsret, sikres denne ved tinglysning af en servitut.
   
 • Selve tinglysningen foregår digitalt via tinglysningsretten, hvor ejeren af ejendommen og rettighedshaveren digitalt signerer det pågældende dokument.
   
 • Når der tinglyses dokumenter, udløser det en tinglysningsafgift (beskrevet tidligere).

Hvor lang tid tager det at tinglyse?

For at give et svar på, hvor lang tid det tager at tinglyse, så skal man se på følgende 3 områder.

 1. Hvor lang tid tager det at udarbejde skødet
 2. Den tid det tager for begge parter at skrive under på skødet
 3. Tiden, som tinglysningsretten bruger på at tinglyse skødet

Det kan variere lidt ift. hvor lang tid det tager at få udarbejdet et skøde, men når dette er klaret, så kan parterne underskrive skødet med det samme, da dette underskrives med nemid. Når skødet er underskrevet, sendes det til behandling ved tinglysningsretten, hvor det typisk vil blive behandlet på få dage.

Kan jeg selv tinglyse?

Du kan godt tinglyse selv på tinglysning.dk, men hvis du ikke har kendskab til processen, kan det være en god idé at lade en advokat varetage opgaven.
Har du brug for en advokat? Så lad os hjælpe dig. Få 3 gratis tilbud på advokater, der matcher dit behov.
 

Få hjælp til tinglysning - 3 gratis tilbud fra advokater