Virksomhedsfusion

Hvad er en virksomhedsfusion?

Fusion er et praktisk værktøj for de fleste selskaber, når det gælder en omstrukturering af selskabet. Ved en virksomhedsfusion, overdrages alle aktiviteter og forpligtelser fra et selskab til en andet, hvorved det overdragende selskab ophører, eller to eller flere selskaber sammensmeltes til ét selskab.

Fusion udgør et komplekst retsområde, hvorfor følgende fremstilling alene vil være en overfladisk gennemgang. Såfremt der måtte ønskes en fyldestgørende gennemgang af emnet, så henviser vi til en erhvervsadvokat. Det skal i øvrigt bemærkes, at de følgende alene omhandler fusion af kapitalselskaber.

Få hjælp til virksomhedsfusion

Hvilke slags virksomhedsfusioner findes der?

Der sondres helt generelt mellem to former for fusion; den egentlige fusion og den uegentlige fusion. 

 • En uegentlig fusion forstås, som at et anpartsselskab eller et aktieselskab uden likvidation opløses ved overdragelse af dets aktiver til et andet kapitalselskab. 

 • En egentlig fusion er når to eller flere kapitalselskabers aktiver og passiver sammensmeltes til et nyt selskab, som overtager de ophørende selskabers aktiver og passiver. 

Yderligere sondres der også mellem en lodret fusion, en omvendt lodret fusion og en vandret fusion. 

 • En lodret fusion forstås som, at et moderselskab fusionerer med et datterselskab. 

 • En omvendt lodret fusion er den modsatte manøvre, altså at datterselskab er det fortsættende selskab i en fusion mellem datterselskab og moderselskab. 

 • Vandrette fusioner kalder man alle øvrige fusioner.

Hvordan forløber en virksomhedsfusion?

Når en fusion gennemføres, skal der udarbejdes en række dokumenter, som redegør for forskellige forhold omkring fusionen og de involverede selskaber. Visse af skridtene kan i nogle tilfælde undlades, hvis der træffes beslutning herom. De forskellige skridt er som følger:

 • Udarbejdelse af fælles fusionsplan (kan fravælges, hvis alle involverede parter i fusionen er anpartsselskaber).

 • Fusionsredegørelse (kan fravælges).

 • Vederlagserklæring og kreditorerklæring (kan fraviges, hvis kapitalejerne er enige herom).

 • Offentliggørelse af fusionsplan.

 • (Efter 4-ugers frist) beslutning og anmeldelse til Erhvervsstyrrelsen.

Det skal bemærkes, at der ved en fusion almindeligvis vil være et selskab der opløses og et selskab, der overtager det opløste selskabs aktiver og passiver. Det opløste selskab vil i det følgende blive omtalt som det ophørende selskab, mens det overtagende selskab vil blive omtalt som det fortsættende selskab.

Få hjælp til virksomhedsfusion

Proces for virksomhedsfusion

Få hjælp til virksomhedsfusion

Fusionsplanen

Fusionsprocessen starter ved, at det centrale ledelsesorgan udarbejdelsen af en fusionsplan. Fusionsplanen har som funktion at give en række informationer om den påtænkte fusion, herunder navn og hjemsted for de deltagende selskaber, samt det vederlag, der ydes til kapitalejerne i det ophørende selskab. 

I fusioner, hvor der kun indgår anpartsselskaber, skal der i forbindelse med vedtagelsen af fusionens gennemførelse, tages stilling til følgende forhold, med mindre der er udarbejdet en fusionsplan, hvoraf de pågældende oplysninger fremgår.

 • Anpartsselskabernes navne og eventuelle binavne. Herudover om de(t) ophørende selskab(er)s navne eller binavne skal indgå som binavn for det fortsættende selskab.

 • Vederlaget for anparterne i det ophørende selskab.

 • Tidspunktet, fra hvilket de anparter, der eventuelt ydes som vederlag, giver adgang til udbytte.

 • Tidspunktet, fra hvilket et ophørende anpartsselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået. (Også kaldes fusionens regnskabsmæssige virkning).

 • Udkast til vedtægter, hvis der ved fusionen dannes et nyt selskab.

Ved fusioner, hvor der indgår aktieselskaber, skal fusionsplanene indeholde oplysninger om følgende:

 • Kapitalselskabernes navne og eventuelle binavne. Herudover om de(t) ophørende selskab(er)s navne eller binavne skal indgå som binavn for det fortsættende selskab.

 • Kapitalselskabernes hjemsted.

 • Det aftale vederlag for kapitalandelene i det ophørende selskab.

 • Tidspunktet, fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte.

 • De rettigheder i det fortsættende kapitalselskab, der tillægges eventuelle indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende kapitalselskab.

 • Eventuelle andre foranstaltninger til fordel for de indehaverne af de ovennævnte kapitalandele og gældsbreve.

 • Notering af eventuelle kapitalandele, der ydes som vederlag, samt eventuel udlevering af ejerbeviserne.

 • Tidspunktet, fra hvilket et ophørende kapitalselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået.

 • Enhver fordel, der gives medlemmerne af kapitalselskabernes ledelse.

 • Udkast til vedtægter, hvis der dannes et nyt kapitalselskab ved fusionen.

Få hjælp til virksomhedsfusion

Fusionsredegørelsen

Fusionsredegørelsen er en skriftlig redegørelse, som udarbejdes af det centrale ledelsesorgan i de bestående selskaber, i hvilken den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, forklares og begrundes. 

Redegørelsen indeholder oplysninger om fastsættelsen af vederlaget for kapitalandelene i de(n) ophørende virksomhed(er), herunder, hvis der har været særlige vanskeligheder i forbindelse med fastsættelsen.

Fusionsplanen skal som udgangspunkt udarbejdes, selv hvis fusionsplanen er fravalgt, men kapitalejerne kan dog i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse. 

Kreditorerklæring

En kreditorerklæring udarbejdes af én eller flere uafhængige vurderingsmænd, og som har til formål at afdække, om selskabernes kreditorer er behørigt sikrede ved fusionen. 

Det skal således fremgå af erklæringens konklusion, om kreditorerne i de selskaber, der er involverede i fusionen, må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til selskabets nuværende situation.

En kreditorerklæring skal omfatte samtlige selskaber, som indgår i fusionen. Erklæringen skal være ubetinget og uden forbehold, hvorfor konklusionen enten skal være, at der er stillet behørig sikkerhed, eller at der ikke er det. En erklæring kan udarbejdes på dansk, norsk eller svensk.

Få hjælp til virksomhedsfusion

Vederlagserklæring

Vederlagserklæringen, også kaldet en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, er en skriftlig udtalelse om fusionsplanen og vederlaget, som navnet også antyder. Udtalelsen har til formål at fastslå, om det vederlag, der f.eks. ydes for kapitalandelene i det ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet. 

Vederlagserklæringen udarbejdes for hvert af de selskaber, der deltager i fusionen, af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. 

Offentliggørelse af fusionsplan

En fusionsplan, hvis en sådan er udarbejdet, skal indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen, og være offentliggjort, førend der kan træffes beslutning om gennemførelse af fusionen. 

Som en undtagelse til ovenstående gælder situationer, hvor der alene indgår anpartsselskaber i fusionen. I denne situation kan fusionen i stedet vælges gennemført efter straksfusionsprocessen. 

Få hjælp til virksomhedsfusion

Beslutning om gennemførelse af fusion

En beslutning om gennemførelsen af fusionen må først endeligt træffes senest 4 uger efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort i henhold til ovenstående. Hvis offentliggørelse af en eventuel fusionsplan og kreditorerklæring har fundet sted hver for sig, så regnes 4-ugersfristen fra seneste offentliggørelsestidspunkt.

Forinden der træffes beslutning om gennemførelsen af fusionen, skal en række dokumenter stilles til rådighed for de respektive selskabers kapitalejer, så disse har mulighed for at træffe en informeret beslutning om fusionen. Følgende dokumenter skal gøres tilgængelige:

 • Fusionsplanen, hvis udarbejdet

 • Hvert af de involverede selskabers godkendte årsrapporter for de seneste 3 år, eller kortere, hvis selskabet ikke har bestået længere.

 • Fusionsredegørelsen

 • Mellembalancen

 • Vurderingserklæringen

 • Kreditorerklæringen

Der sondres mellem det ophørende og fortsættende selskab, når det kommer til, hvilket organ, der er kompetent til at træffe beslutningen om gennemførelsen af fusionen. 

For så vidt angår det ophørende selskab, så træffes beslutningen på generalforsamlingen, med mindre der er tale om en lodret fusion, hvor beslutningen kan træffes af det centrale ledelsesorgan. 

Hjælp til virksomhedsfusion

Det kan være en god idé at få hjælp rådgivning fra en advokat, når du skal gennemføre en virksomhedsfusion. Hos Ageras kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud fra advokater med speciale i virksomhedsfusion.

Få hjælp til virksomhedsfusion