Voldgift

Hvad er voldgift?

Udgangspunktet efter dansk ret er, at alle tvister afgøres ved domstolene, men der eksisterer dog en mulighed for, at den pågældende tvist i stedet kan afgøres ved en voldgift.

Voldgift har længe været accepteret som en legitim måde at afgøre tvister på, og de første voldgiftsinstitutter er tilmed ældre end den offentlige domstolsproces. Voldgift er primært anerkendt ud fra princippet om aftalefrihed, hvorefter aftaleparterne selv har mulighed for at bestemme, hvordan deres konkrete sag skal af afgøres, såfremt de ellers er enige.

En sag behandles af voldgiftsretten efter de regler, som parterne selv har aftalt sig frem til. 

Få hjælp til din voldgiftssag

Hvad er forskellen på voldgift og domstolene?

I modsætning til en sag, som afgøres ved en almindelig domstol, så forudsætter anvendelsen af en voldgift, at parterne er enige om, at der skal anvendes en voldgift. Parterne kan enten, når de indleder et samarbejde, eller når der efterfølgende opstår en tvist, beslutte, at de ønsker at få sagen afgjort ved en voldgiftsret. 

En aftale om voldgift vil ofte blive indsat i kontrakten, men en voldgift kan, som nævnt, også aftales både før og efter tvistens opståen.

En voldgiftsafgørelse er helt basalt set en afgørelse, som træffes efter en proces, som parterne selv har defineret, og hvor afgørelsen afsiges af dommere, som parterne selv har udvalgt. Selvom afgørelsen ikke træffes af en almindelig domstol, så er voldgiftsretten afgørelse stadig lige så bindende, som hvis en almindelig domstol havde truffet den.

En kendelse fra en voldgift kan, ligesom en dom fra en domstol, tvangsfuldbyrdes af fogedretten.

Hvilke typer voldgift er der?

Der sondres dog typisk i denne forbindelse mellem institutionel voldgift og ad hoc voldgift. 

Ved en institutionel voldgift behandles sagen typisk efter den valgte institutions procesregler, mens der ved en ad hoc voldgift almindeligvis anvendes nogle standardprocedurer.

Få hjælp til din voldgiftssag

Institutionel voldgift

Ved institutionel voldgift bliver en voldgiftssag afgjort af en voldgiftsret, som er nedsat gennem en fast voldgiftsinstitution. Voldgiftsinstitutionen hjælper parterne både ved etableringen af voldgiften og under selve voldgiften. Ved en voldgift, som bliver etableret ved en voldgiftsinstitution vil sagen som regel forløbe efter institutionens almindelige procesregler for voldgiftssager.

Ved en sag ved et traditionelt voldgiftsinstitut vil den primære fordel være, at sagen foregår efter faste rammer, hvorfor der også er mindre risiko for, at der opstår problemer i forbindelse med selve voldgiftens forløb.

De to største danske voldgiftsinstitutioner er Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Derudover eksisterer der også en række mindre institutioner, herunder Det Danske Handelskammers Voldgift. Alle tre nævnte institutioner er private. Der findes desuden en række anerkendte internationale voldgiftsretter.

Ad hoc voldgift

Ved ad hoc står parterne selv for at etablere voldgiftsretten uden medvirken fra en institution eller andet.

Det kan være en fordel at vælge ad hoc, da parterne selv kan bestemme omkostningsdetaljerne, herunder fastsættelse og fordeling. Yderligere kan det være en fordel at vælge en ad hoc voldgift, da parterne selv kan fastsætte rammerne for voldgiften på baggrund af deres særlige behov og sagens genstand. På den baggrund er der større frihed til for parterne selv at skræddersy voldgiftens sammensætning

I modsætning til ved institutionel voldgift, så skal parterne på forhånd have aftalt hvilke processuelle regler, der skal gælde for den konkrete sag. Parterne har desuden mulighed for at overlade det til deres valgte voldgiftsret at fastsætte reglerne, eller de kan vælge at adoptere en institutions regler, eventuelt med visse aftalte begrænsninger.

Få hjælp til din voldgiftssag

Hvad er fordelene ved voldgift?

Der er både en række fordele såvel som ulemper ved voldgift. Overordnet set vil fordelene i en lang række tilfælde overstige ulemperne, men det må oftest bero på en konkret vurdering af den pågældende sag. Af fordele kan særligt nævnes:

  • Parterne udpeger dommerne: I modsætning til ved almindelige domstole, hvor dommerne ofte er generalister, så har parterne ved en voldgift mulighed for at vælge særlige specialister som dommere, så parterne dermed er sikret, at dem som træffer afgørelsen gør dette på det bedst mulige grundlag.

  • Voldgift foregår bag lukkede døre: I modsætning til ved almindelige domstole, hvor sagen som udgangspunkt bliver behandlet offentligt, så kan parterne vælge, at voldgiften foregår for lukkede døre, hvorfor der altså ikke er samme risiko for, at parternes forretningshemmeligheder eller lignende bliver offentligt kendt.

  • Tilpasning til den konkrete sags genstand: Parterne kan selv vælge, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe, og har altså mulighed for at vælge en form, som passer specielt godt til den konkrete sag.

  • Endelighed: Det er hovedreglen, at parterne i en voldgift aftaler, at sagen ikke kan appelleres til en “appel-voldgift”, hvorfor processen også bliver afkortet, da den tidskrævende appelproces afskæres.

  • Bevaring af forretningsforbindelser: Ofte anses en voldgiftsproces som mindre konfliktpræget end en tilsvarende sag ved domstolene, hvorfor det også ofte er nemmere for parterne at bevare deres forretningsforbindelser efterfølgende.

  • Ændre retsgrundlaget: En almindelig domstol er ofte ganske bundet i sit fortolkningsgrundlag og forhindret i at lægge vægt på andre principper end de sædvanlige. En voldgiftsret er mindre rigid i sin retsanvendelse, hvorfor parterne har mulighed for at aftale, at voldgiften skal lægge vægt på andre hensyn end ellers, f.eks. billighedshensyn.

  • Voldgift er internationalt anerkendt: Voldgiftsbehandling anses almindeligvis for en bedre form for konfliktløsning end behandling ved de almindelige domstole. Parterne har mulighed for at træffe aftale om et neutralt forum, således kan det aftales, at voldgiften skal foregå i et land, som ingen af parterne har hjemsted i, eller et land, hvor voldgiftslovgivningen er særligt betryggende. 

Få hjælp til din voldgiftssag

Hvad er ulemperne ved voldgift?

Omvendt er der også en række ulemper ved voldgift.

  • Manglende appelmulighed: Selv om det i visse tilfælde kan være en fordel, at sagen ikke kan appelleres, da det forkorter processen, så kan det også være en ulempe, da nogle af de retsgarantier, som ellers gælder ved de almindelige domstole, bliver uvirksomme. Den tabende part mister således retten til at få en sag bedømt på ny, hvis han mener, at sagen ikke er blevet afgjort på retfærdig vis.

  • Omkostninger: Specielt ved mindre sager kan omkostningerne til sagens behandling være ganske store, da parterne selv skal betale voldgiftsrettens honorar, hvor det ofte kun er større sager som det kan betale sig at føre ved en voldgiftsret.

Hjælp til voldgift

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat til voldgift. Hos Ageras kan du få gratis tilbud fra advokater til hjælpe med netop din voldgiftssag.

Få hjælp til voldgift her