Aktieselskab (A/S)

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab eller et A/S er en selvstændig juridisk enhed, der kan have én, men som regel har flere ejere. Ligesom ved anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS) hæfter ejerne af et aktieselskab kun begrænset for virksomhedens forpligtigelser. Dog er der ved aktieselskaber langt højere kapitalkrav samt krav til regnskabsaflæggelse.    

Et aktieselskab skal jf. selskabsloven både have en direktion og en bestyrelse, hvoraf førstnævnte skal bestå af minimum én person, og sidstnævnte skal bestå af minimum 3 personer. Direktionen står for den daglige ledelse, hvor bestyrelsen står for den langsigtet ledelse. Såfremt at aktieselskabet i gennemsnit har over 35 medarbejdere i 3 år, har de ansatte ret til at vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.

Hæftelse

Som tidligere nævnt hæfter ejerne af et aktieselskab kun begrænset. Dette er fordi at selskabets ejere og aktieselskabet holdes adskilt. Ejerne hæfter således ikke for virksomhedens forpligtigelser. Hæftelsen er udelukkende begrænset til ejernes indskud i virksomheden. I tilfælde af konkurs mister ejerne derfor kun værdien af deres indskud i form af aktier.

Kapitalkrav

Ved stiftelse af et aktieselskab eller omdannelse af et allerede eksisterende selskab til et aktieselskab er kapitalkrævet på 500.000 kr. Til sammenligning kræver det 50.000 kr. at stifte et anpartsselskab. Et iværksætterselskab kan sågar stiftes for alt mellem én krone til 49.999 kr.

Ligesom ved et ApS skal man ikke betale de 500.000 kroner, men blot bevise at man er i besiddelse af pengene, og hermed lever op til kapitalkravet.

Den indskudte værdi behøver ikke at være i form af kontanter. Man kan derfor indskyde aktiver ved at gøre brug af et såkaldt apportindskud. Såfremt aktieselskabet skal stiftes vha. et apportindskud, skal der vedlægges en vurderingsberetning fra en revisor til stiftelsesdokumentet. Vurderingsberetningen skal naturligvis vedrøre, det der indskydes i selskabet.    

Beskatning

Et aktieselskab skal betale selskabsskat af det eventuelle overskud efter selskabsskatteloven. I tilfælde af underskud kan dette ikke trækkes fra aktionærernes personlige selvangivelse, som tilfældet er ved enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Såfremt der udbetales udbytte til aktionærerne, må dette kun ske, hvis selskabet har genereret overskud i det pågældende år, og der er tilstrækkelige reserve i selskabet. Dette betyder, at tidligere års eventuelle underskud skal dække af dette års overskud, før der må udbetales udbytte.

Aktionærer beskattes af en såkaldt udbytteskat med en trækprocent på 28% op til 43.300 kr. Trækprocenten for udbyttebetalinger på over 43.300 kroner er på 43%. Det er selskabets pligt at tilbageholde skatten ved udbetaling af udbytte. Aktionærer skal dog være opmærksomme på, at de igen beskattes af avancer ved salg aktier. Denne dobbeltbeskatning betyder, at den reelle skat er højere end de nævnte procentsatser herover.

Årsrapport

Aktieselskaber er af loven forpligtiget, til at skulle udarbejde og indberette en årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsåret afslutning. Her skal direktionen og bestyrelsen godkende og underskrive årsrapporten, og hermed påtage sig ansvaret for, at regnskabet er korrekt og retvisende. Derudover skal årsrapporten også indeholde en revisorerklæring fra en uvildig og godkendt revisor. Enkelte selskaber kan dog fravælge revision, såfremt de ikke overskrider en række værdier - dette kan du læse mere om her.

Hvordan stifter jeg et aktieselskab?

I dag kan et aktieselskab stiftes online på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside. Det koster et gebyr på 670 kroner. Du kan også stifte et aktieselskab ved at sende dokumenterne på e-mail eller pr. post, men så koster gebyret 2.150 kr.

Klik her for at få tilbud på stiftelse af A/S