Servicevilkår

Følgende servicevilkår, som omfatter fortrolighedspolitikken, IP-politikken og eventuelle retningslinjer, politikker eller indhold, der vises på webstedet, udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“bruger”, “dig”, “din”, “dit, “dine”, “klienten”) og Ageras Danmark ApS (“Ageras”, “vi”, “os”) (i det følgende samlet benævnt “servicevilkårene”).  Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelige via domænet og sub-domænerne på Ageras.dk (”webstedet”), accepterer du at være bundet af nærværende servicevilkår. Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende servicevilkår og alle linkede oplysninger fra tid til anden efter vores eget skøn ved at opdatere dette dokument eller dertilhørende oplysninger. Medmindre andet fremgår af en sådan revision, træder de reviderede vilkår i kraft, når de offentliggøres.

OVERSIGT OG DEFINITIONER

Ageras har til formål at give købere af professionelle tjenester mulighed for at sende os oplysninger om opdrag, som de har behov for bistand med (”opdrag”), såsom regnskabs-, bogførings- og juridisk rådgivning og/eller -bistand (”anmodning om tilbud”) og modtage svar fra revisorer og bogholdere og advokater (”leverandører”). Svar fra leverandørerne omfatter en angivelse af det honorar, der opkræves for levering af det pågældende opdrag samt eventuelle betingelser og vilkår gældende for disse honorarer (”tilbud”). Webstedet indeholder funktioner, der giver dig mulighed for bl.a. at gøre følgende: Opslå opdrag, anmode om tilbud fra leverandører, acceptere tilbud, kommunikere med leverandører, administrere opdrag og give feedback til leverandører.

Vi tilbyder også visse tjenester, der er beskrevet i og er underlagt nærværende servicevilkår (som nærmere defineret nedenfor, “tjenesterne”).

Vi kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre nogle eller alle tjenester efter eget skøn med rimelig forudgående varsel, der offentliggøres på webstedet.

Ageras er ikke en revisions-, regnskabs- eller advokatvirksomhed, og vi leverer derfor ikke revisions-, regnskabs-, skatterelaterede tjenester eller juridisk rådgivning. Alle sådanne tjenester leveres udelukkende af vores leverandører og de bærer det fulde ansvar for sådanne tjenester.

Du bør i alle tilfælde selv indhente oplysninger om, hvilken leverandør, der er bedst egnet til dit specifikke opdrag. Du bør ikke acceptere et tilbud fra en leverandør, uden at have foretaget en sådan kontrol, der lever fuldt op til dine krav. Selvom vi håber, at du vil være tilfreds med alle leverandører, du finder gennem Ageras, bør du ikke engagere en leverandør, hvis du er i tvivl eller er bekymret for, om leverandøren er den rette til at varetage dit opdrag.

På webstedet kan Ageras inkludere oplysninger, der stammer fra leverandører, herunder generelle nyheder og oplysninger samt profiler tilhørende de enkelte leverandører. Vi kontrollerer ikke disse oplysninger og bærer intet ansvar for sådanne oplysninger over for dig eller nogen anden person. Eventuelle oplysninger om Ageras skal udelukkes anses for at være vejledende og udgør ikke revisions-, regnskabs-, skatterelateret eller juridisk rådgivning. Du bør være opmærksom på og udvise forsigtighed i forhold til sådanne oplysninger, da dette er på egen risiko.

Termer skrevet med stort, der anvendes i nærværende servicevilkår, betyder følgende:

Konto” betyder den konto, der blev oprettet af webstedet, ved tilmelding.

”Tjenester” betyder, samlet benævnt, at modtage anmodninger om tilbud og tilvejebringe en platform til kommunikation og levering mellem dig og leverandører.

Websted” betyder den webside, der drives af Ageras på [http://www.ageras.dk] eller en eventuel alternativ webadresse.

TILMELDING

A. Egnethed. For at få adgang til vores tjenester via vores websted, skal du være en juridisk person eller en enkeltperson på 18 år eller derover, der kan indgå bindende aftaler. For at blive registreret bruger af vores websted (en “registreret bruger”), skal du acceptere alle betingelserne og vilkårene i, indarbejdet ved henvisning og linket til nærværende servicevilkår. Som registreret bruger indvilliger du i at: (1) Opfylde servicevilkårene og de på webstedet beskrevne processer, procedurer og retningslinjer; (2) være økonomisk ansvarlig for din brug af webstedet og køb eller levering af tjenester og (3) opfylde dine forpligtelser som angivet i en eventuel opdragsaftale, som du accepterer, medmindre sådanne forpligtelser er forbudte ved lov eller i henhold til nærværende servicevilkår. Ageras forbeholder sig ret, efter eget skøn, til af afvise, indstille eller ophæve tjenester til en hvilken som helst person.

B. Registrering. Du skal være registreret bruger, før du kan anvende tjenesten, og du har derfor læst, forstået og accepteret vores servicevilkår, IP-politik og fortrolighedspolitik, inden du sender en anmodning om tilbud fra en leverandør.. Du er registeret som bruger efter indgivelse af en anmodning om tilbud.

C.  Konti og profiler.

Generelt. Når du har tilmeldt dig som registreret bruger på webstedet og anmodet om et tilbud fra en leverandør, opretter webstedet din konto hos Ageras. Du kan oprette en profil under din konto i overensstemmelse med afsnit 2(D).

Brugernavn og adgangskode. Ved tilmelding bliver du bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode til kontoen. Som registreret bruger, accepterer du, at du er eneansvarlig for at beskytte og holde brugernavnet og adgangskoden fortrolig, da du skal bruge dem til at få adgang til webstedet. Du giver Ageras tilladelse til at antage, at enhver person, der anvender webstedet ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode, er dig eller er bemyndiget til at handle på dine vegne. Du indvilliger i at underrette os omgående, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af kontoen.

D. Omkostninger. Der er ingen omkostninger for klienten forbundet med brug af vores websted eller tilmelding som registreret bruger.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre medlemsgebyrer eller indføre nye gebyrer, efter Ageras’ eget skøn, og med rimelig forudgående varsel på webstedet.

FORHOLD

A.  Klient og leverandør.

1. Tilbud. Du kan sende en anmodning om tilbud fra leverandører via webstedet. Vi kan kontakte dig for eventuel præcisering af anmodningen om tilbud, og en sådan anmodning om tilbud skal sendes til de leverandører, som, efter Ageras’ vurdering, er kvalificerede til at påtage sig det pågældende opdrag. Alle leverandører skal have mulighed for at afgive et tilbud, forudsat at du kun modtager det antal tilbud, som afgøres af Ageras fra tid til anden. Klienterne har også have mulighed for at anmode om et møde med potentielle leverandører, inden de accepterer et tilbud. Mødets format afgøres af Ageras (og kan omfatte et telefon- eller videomøde).

2. Accept af tilbud og opdragsaftaler. Tilbud og accept af opdraget, og levering af opdraget foregår mellem dig og hver leverandør. Ved accept af et tilbud, indvilliger du i at levere tjenesterne og dertilhørende leverancer i overensstemmelse med følgende aftaler: (a) enhver aftale mellem dig og leverandøren, herunder anmodningen om tilbud og tilbuddet samt øvrige betingelser og vilkår som aftalt mellem dig og leverandøren på webstedet eller på anden vis, (b) nærværende servicevilkår og (c) enhver ansættelseskontrakt mellem dig og leverandøren (samlet benævnt “opdragsaftalen”). Du accepterer ikke at acceptere nogen kontraktbestemmelser, der er i strid med nærværende servicevilkår. Enhver bestemmelse i en opdragsaftale, der er i strid med nærværende servicevilkår, er ugyldig. Du er ansvarlig for at administrere, kontrollere, acceptere og betale for tilfredsstillende tjenester og leverancer i overensstemmelse med opdragsaftalen på rettidig vis. Leverandøren er ansvarlig for at leveringen og kvaliteten af tjenesterne sker i overensstemmelse med opdragsaftalen på rettidig vis. Du indgår aftale om og indvilliger i at handle i god tro og med redelighed i opfyldelsen af opdragsaftalen.

3. Uafhængighed. Du anerkender og accepterer, at dit forhold til leverandøren svarer til et forhold til en uafhængig kontrahent. Leverandøren skal levere tjenester som uafhængig kontrahent, og intet i nærværende servicevilkår skal anses for at være et partnerskab, joint venture, repræsentation eller et kunde- eller medarbejderforhold mellem dig og leverandøren eller mellem Ageras og dig eller en hvilken som helst leverandør.

B. Registrerede brugere og Ageras

1. Generelt. Selvom Ageras tilbyder en platform til formidling og deling af dokumenter mellem dig og leverandører, er Ageras ikke part i forhandlingerne, kontraktindgåelsen og opfyldelsen af betingelserne for et eventuelt opdrag mellem dig og en leverandør. Ageras har ingen kontrol over og garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af tjenester, der leveres, eller leverancer, der udføres, herunder ægtheden eller nøjagtigheden af opdragsbeskrivelser, registrerede brugeres kvalifikationer, baggrund eller evner, eller leverandørers evne til at levere tjenester, eller at en leverandør kan eller rent faktisk vil fuldende et opdrag. Ageras er ikke ansvarlig for og har ingen kontrol over leverandørens arbejdsproces og er ikke involveret i leverandørens ansættelses-, afskedigelses-, irettesættelsespraksis eller arbejdsforhold. Alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb og salg af tjenester og andre leverancer udøves og opfyldes udelukkende som aftalt mellem dig og hver leverandør. Udover platformen tilbyder Ageras ikke leverandører materialer eller værktøjer til at fuldende et opdrag. Du og leverandører skal forpligte jer over for hinanden til at håndhæve og opfylde samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med opdragsaftaler samt alle andre vilkår, betingelser, løfter og garantier i forbindelse med sådanne transaktioner.

2. Tredjepartsmodtager af opdragsaftalen. Du anerkender og accepterer, at webstedets værdi, omdømme og goodwill afhænger af din opfyldelse af forpligtelser og aftaler som angivet i hver opdragsaftale. Du udpeger derfor Ageras som tredjepartsmodtager af hver opdragsaftale med det formål at håndhæve de forpligtelser, der påhviler, og de fordele, der tildeles Ageras i henhold til nærværende servicevilkår. Du accepterer desuden, at Ageras har ret til at foretage sådanne handlinger i forhold til den pågældende opdragsaftale eller dine konti, herunder, men ikke begrænset til, indstilling, opsigelse eller andre juridiske handlinger, som Ageras efter eget skøn finder nødvendigt for at beskytte webstedets værdi, omdømme og goodwill.

3. Repræsentation. Nærværende servicevilkår og eventuel tilmelding på eller efterfølgende brug af dette websted vil ikke anses for at udgøre eller indebære et repræsentationsforhold, franchise, partnerskab eller joint venture mellem dig og Ageras, undtagen og udelukkende i det omfang, dette udtrykkeligt angives.

4. Skat. Registrerede brugere er ansvarlige for betaling og indberetning af eventuel skat. Du indvilliger i, at overholde alle gældende skatteregler og -bestemmelser. I det omfang, det er relevant, skal klienter betale moms af betaling til leverandører.

5. Yderligere opdrag.  Du anerkender og accepterer, at Ageras kan stille sin platform og sit websted til rådighed i forbindelse med fremtidige opdrag, hvorom der indgås aftale mellem dig og leverandøren.

AFTALEPERIODE; OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

A. Nærværende servilkår træder i kraft efter din accept og brug af webstedet, og forbliver i kraft, indtil du eller Ageras opsiger din konto i henhold til vilkårene i dette afsnit.

B. Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, kan begge parter til enhver tid ophæve den indgåede aftale, der er beskrevet i nærværende servicevilkår med varsel til den anden part. I så fald ophæves din konto automatisk og Ageras vil fortsat levere de tjenester, der er nødvendige for at færdiggøre eventuelle transaktioner mellem dig og en anden registreret bruger.

C. Ophævelse af en konto medfører automatisk ophævelse af alle dertil knyttede profiler.

D. Uden at begrænse vores øvrige retsmidler, kan vi udstede en advarsel eller indstille adgangen til din konto midlertidigt, på ubestemt tid eller spærre din konto eller et opdrag, og nægte at yde nogen eller alle tjenester til dig, hvis: (1) du overtræder betingelserne eller vilkårene i nærværende servicevilkår eller de tilknyttede politikker og oplysninger, herunder vores skriftlige politikker og procedurer, der er offentliggjort på webstedet; (2) vi ikke er i stand til at bekræfte eller godtgøre gyldigheden af alle oplysninger, du giver os; eller (3) vi, efter eget skøn, mener, at dine handlinger kan pålægge dig, vores registrerede brugere eller Ageras et juridisk ansvar eller er i strid med webstedets interesser. Når adgangen til din konto er blevet indstillet eller ophævet på ubestemt tid, må du ikke fortsætte med at anvende webstedet under samme konto, en anden konto eller tilmelde dig under en ny konto.

E. Derudover kan overtrædelser af nærværende servicevilkår medføre retsforfølgelse med alle lovlige mider og yderligere bøder og straffeforanstaltninger.

F. Når din konto ophører uanset årsag, har du ikke længere adgang til data, meddelelser, filer og andet materiale, som du gemmer på webstedet. Materialet kan slettes sammen med alle dine tidligere indlæg og forslag.

DATABESKYTTELSE OG FORTROLIGHED.

Din brug af webstedet og de tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i nærværende servicevilkår og Ageras’ fortrolighedspolitik. Det er dit ansvar at læse Ageras’ fortrolighedspolitik, som er indarbejdet ved henvisning, inden du anvender webstedet. Vi foreslår, at du læser fortrolighedspolitikken nøje igennem og udskriver et eksemplar til dig selv. Fortrolighedspolitikken offentliggøres på webstedet og kan blive opdateret fra tid til anden. Vi kan desværre ikke garantere, at videregivelse af dine personoplysninger ikke vil forekomme på måder, der ikke er beskrevet i fortrolighedspolitikken. Vi kan være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller tredjeparter, efter modtagelse af en stævning, og du giver os tilladelse til at videregive oplysninger, som vi, efter eget skøn, mener er nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

A. Ageras’ indhold. Din brug af webstedet og tjenesterne, der leveres derpå, er underlagt vilkårene i nærværende servicevilkår og Ageras’ IP-politik. Det er dit ansvar at læse Ageras’ IP-politik, som er indarbejdet ved henvisning, og vi foreslår, at du læser IP-politikken og udskriver et eksemplar til dig selv. IP-politikken offentliggøres på webstedet og kan blive opdateret fra tid til anden.

B. Registreret brugerindhold.

1. Du er eneansvarlig for oplysninger, der offentliggøres på vores websted, herunder, men ikke begrænset til, (a) lyd-, video- eller fotografisk indhold (samlet benævnt “multimedieindhold”) og (b) indlæg eller oversigter, der offentliggøres i et hvilket som helst offentligt tilgængeligt meddelelsesområde via en e-mailfunktion eller Ageras’ feedbackfunkton (samlet benævnt “ikke-multimedieindhold”) og (c) alt andet indhold af personlig karakter, herunder, men ikke begrænset til, din levnedsbeskrivelse, arbejdserfaring og dine arbejdsopgaver leveret til en anden registreret bruger, herunder virksomheder (“personligt indhold”). Du bevarer ejendomsretten til alt multimedieindhold og personligt indhold, med forbehold af de tilladelser, der er tildelt deri.

2. Du tildeler Ageras dine rettigheder til ikke-multimedieindhold. Du giver os ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, royaltyfri, uigenkaldelig ret til at udøve alle ophavsrettigheder og reklamerettigheder med hensyn til multimedieindholdet og til at anvende sådant multimedieindhold med det formål at reklamere for og offentliggøre Ageras’ produkter og tjenester, og du giver os ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, royaltyfri, uigenkaldelig ret til at anvende det personlige indhold med det formål at levere tjenester.

3. Dine oplysninger må ikke: (a) krænke tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom, omtale eller beskyttelse af personoplysninger (b) være ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende; ej heller må de (c) være uanstændige, usømmelige eller indeholde pornografi.

4. Vi tilslutter os ikke oplysninger, der offentliggøres af registrerede brugere, og vi er ikke ansvarlige for sådanne oplysninger, der offentliggøres på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle offentliggjorte oplysninger om dig. Vi forbeholder os ret til at træffe enhver handling, efter vores eget skøn, i forbindelse med oplysninger, som offentliggøres på webstedet, og som vi mener er upassende, herunder, men ikke begrænset til, ophævelse af din konto. Vi har dog ikke kontrol over oplysninger, som du eller andre registrerede brugere eller andre indholdsudbydere stiller til rådighed via vores system.

ERKLÆRINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER

A.  Erklæringer og indeståelser. Du erklærer, garanterer og accepterer:

1. Kun at give adgang til en konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af en registreret bruger og udelukkende i overensstemmelse med nærværende servicevilkår.

2. At påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto.

3. Ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhørende en anden registreret bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende ovenstående.

4. Ikke at tillade en uautoriseret tredjepart at anvende din konto.

5. Ikke at anvende nogen enhed, software eller rutine, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af webstedet eller eventuelle transaktioner, der foretages via webstedet.

6. Ikke at opsnappe eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra webstedet.

7. Ikke at foretage handlinger, der påfører webstedets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede massemailteknikker.

8. At du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende servicevilkår og indgå forretningsaftaler i henhold dertil.

9. At du udelukkende anvender webstedet med det formål at indgå forretningsaftaler i god tro med andre registrerede brugere.

10. At du ikke vil anvende webstedet eller dertilhørende tjenester til at bedrage eller vildlede nogen enkeltperson eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, Ageras eller enhver registreret bruger.

11. At du ikke vil anvende webstedet til at overtræde nogen lov eller bestemmelse i Danmark.

B. Garantierklæring. Tjenesterne, der leveres af os, leveres “som beset,” og uden nogen garantier eller betingelser (udtrykkeligt eller stiltiende, herunder stiltiende garantier for salgbarhed, nøjagtighed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse, der opstår i henhold til lov eller på anden vis eller som følge af en forretningstransaktion, brug eller handel). Vi afgiver ingen erklæringer og yder ingen garantier af enhvert art, enten udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende en tredjeparts kvalitet, identitet eller pålidelighed, eller vedrørende nøjagtigheden af de indlæg, der offentliggøres på webstedet af en tredjepart.

C. Ansvarsbegrænsning. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller andre registrerede brugere for indirekte, afledte, tilfældige skader eller tab i henhold til nærværende aftale, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder eller tab af goodwill, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller tab. Uanset eventuelle andre bestemmelser i nærværende aftale, overstiger vores ansvar over for dig i forbindelse med eventuelle søgsmål eller krav knyttet til webstedstjenesterne, der ydes i henhold til nærværende servicevilkår, uanset om det vedrører et kontraktforhold, skadevoldende handling, eller uagtsomhed, under ingen omstændigheder (a) EUR 100,00.

D. Generel ansvarsfraskrivelse. Hvis der opstår en tvist mellem dig og en anden registreret bruger, skadesløsholder du Ageras (samt vores ledende medarbejdere, direktører, repræsentanter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere) for krav og erstatningskrav (faktiske og deraf følgende) af enhver slags og karakter, kendte såvel som ukendte, som følge af eller tilknyttet en sådan tvist.

F. Skadesløsholdelse. Du accepterer, at forsvare og skadesløsholde Ageras for ethvert tab, omkostninger, udgifter, skader eller andre forpligtelser, som Ageras pådrager sig som følge af omkostninger, forpligtelser, tab, skader, retsmidler, krav eller søgsmål fremsat af en tredjepart mod Ageras: (1) I forbindelse med din brug af tjenesterneeller (2) som følge af: (a) din brug af webstedet, (b) din beslutning om at anmode om tilbud og acceptere tilbud fra leverandører; (c) misligholdelse af kontrakter eller andre krav fremsat af registrerede brugere, med hvilke du har gjort forretning via webstedet; (d) din overtrædelse af enhver bestemmelse i nærværende servicevilkår; (e) ethvert ansvar som følge af beskatning af betalinger eller en del deraf; (f) enhver uagtsom eller forsætlig forseelse foretaget af en registreret bruger; (g) enhver handling eller udeladelse, som du foretager, i forbindelse med betaling af gebyrer til en leverandør; (h) en tvist vedrørende eller din udeblevne betaling af en faktura eller et andet skyldigt beløb; eller (i) dine forpligtelser over for en leverandør. Sådan skadesløsholdelse er betinget af, at vi: (i) giver dig skriftlig meddelelse om ethvert krav, søgsmål, omkostning, ansvar, tab eller trussel derom; (ii) samarbejder med dig omkring forsvaret eller bilæggelsen deraf; og (iii) lader dig varetage forsvaret eller bilæggelsen. Vi har ret til at deltage i sådant forsvar gennem vores egen advokat, for din regning. Vi forbeholder os ret til at indberette enhver forseelse, som vi bliver opmærksomme på, til de relevante offentlige myndigheder eller på anden vis.

G. Links. Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der ikke er under Ageras’ kontrol eller drift. Når vi stiller links til rådighed, gør vi det udelukkende for brugernes bekvemmeligheds skyld, og tilslutter os eller påtager os ikke ansvaret for indholdet af et linket websted eller af et link indeholdt på et linket websted.

H. Data. Du er ansvarlig for udarbejdelsen, opbevaringen og sikkerhedskopieringen af dine forretningsdokumenter. Nærværende servicevilkår og eventuel tilmeldelse på eller efterfølgende brug af dette websted vil ikke blive fortolket som værende ensbetydende med at Ageras er ansvarlig for at gemme, sikkerhedskopiere, beholde eller give adgang til oplysninger eller data i en periode.

DIVERSE VILKÅR OG BETINGELSER

A. Overholdelse af loven. Du er ansvarlig for at overholde gældende love, bestemmelser og traktater, idet du husker på, at adgang til indholdet på dette websted muligvis ikke er lovlig for visse enkeltpersoner eller i visse lande.

B. Ændring og afkald. Ageras anses ikke for at have ændret eller frafaldet nogen af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende servicevilkår, medmindre den pågældende ændring eller frafald af rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende servicevilkår sker skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant for Ageras. Ingen forsinkelser eller udeladelser i Ageras’ udøvelse af sine rettigheder eller retsmidler forringer Ageras’ rettigheder eller kan fortolkes som et afkald. Enhver enkeltstående eller delvis udøvelse af en rettighed eller et retsmiddel udelukker ikke yderligere udøvelse af en anden rettighed eller et andet retsmiddel.

C. Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen af nærværende servicevilkår ikke kan håndhæves, vil den ikke-håndhævelige del træde i kraft i størst muligt omfang, og de resterende vilkår forbliver i fuld retskraft og retsvirkning.

D. Overdragelse eller overførsel. Du må ikke overdrage, tildele eller delegere dine rettigheder eller forpligtelser (herunder din konto) i henhold til nærværende servicevilkår til nogen, uden Ageras’ udtrykkelige skriftlige tilladelse, og ethvert forsøg på at gøre det vil blive erklæret for ugyldigt. Ageras kan efter eget skøn overdrage nærværende servicevilkår.

F. Force Majeure. Ingen af parterne i nærværende servicevilkår er ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af en eventuel forpligtelse i henhold til servicevilkårene grundet arbejdsforstyrrelser, ulykker, brande, oversvømmelser, telekommunikations- eller internetfejl, strejker, krige, optøjer, blokader, regeringshandlinger, statslige krav og lovbestemte reguleringer eller restriktioner eller andre lignende forhold ud over den pågældende parts rimelige kontrol. Tidsfristen for denne parts opfyldelse skal forlænges med en periode, der svarer til den pågældende forsinkelses varighed.

G. Varsel. Alle meddelelser, der påkræves eller tillades i henhold til nærværende servicevilkår, skal være skriftlige og anses for at være behørigt givet, såfremt de leveres personligt eller sendes pr. anbefalet brev eller e-mail. Meddelelser, der sendes med posten, anses for at være givet ti (10) hverdage efter afsendelse) til nedenfor anførte adresser eller til en anden adresse anført af en part ved skriftlig meddelelse.

Til Ageras: Vesterbrogade 1e, 1620 København Denmark

Til en registreret bruger:\ Til den adresse, der er knyttet til den registrerede brugers adgang eller loginoplysninger.

H.  Overskrifter og betegnelser. Overskrifterne skrevet med fed skrift i nærværende servicevilkår er udelukkende inkluderet i henvisningsøjemed og har ingen bindende virkning.

I. Integrering. Nærværende servicevilkår og alle dokumenter, der henvises til i nærværende servicevilkår (herunder politikker, der er angivet og tilgængelige via hyperlink), udgør hele aftalen mellem dig og Ageras med hensyn til brug af dette websted, og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende kontraktens genstand samt eventuelle modstridende eller uoverensstemmende vilkår på et eventuelt websted, der linker til eller er linket fra webstedet.

J. Gyldighed. Afsnit 4, 5, 6, 7 og 8 forbliver gyldige efter enhver ophævelse af nærværende servicevilkår uanset årsag.

Du tilrådes også at læse følgende: