IP-POLITIK OG BEGRÆNSET LICENS

Med forbehold af servicevilkårene, tilhører webstedet og alt indhold og andre materialer på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, e-selskabets logo og al tekst, billeder, diagrammer, grafer, grafik, design, fotografier, visuelle filer og lydfiler, software og HTML-kode og andre filer samt udvælgelsen og layoutet heraf (samlet benævnt heri ”indholdet”) Ageras A/S (”selskabet”) og er underlagt beskyttelse af dansk og international lovgivning om immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, love vedrørende ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, handelsnavne, varemærker, servicemærker, moralske rettigheder, knowhow og andre lignende rettigheder. Du får tildelt en begrænset licens, der ikke kan sublicenseres, for at kunne få adgang til og anvende webstedet.

Denne licens er underlagt nærværende politik og gældende servicevilkår og omfatter eller tillader ikke: (a) Eventuelt videresalg, sublicensering, overdragelse eller kommerciel brug af webstedet eller indholdet derpå eller anden distribution eller videregivelse af indholdet, eller en del heraf, i ethvert format, til en tredjepart, ej heller er det tilladt at give tredjepart adgang til sådant indhold; (b) indsamling og brug af professionelle optegnelser, billeder, profiler, anmeldelser eller beskrivelser; (c) distribution, offentlig udførelse eller offentlig visning af indhold; (d) ændring eller på anden måde afledt brug af webstedet og indholdet eller udvikling af produkter eller tjenester baseret på indholdet eller nogen del deraf; e) anvendelse af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller udvindingsmetoder; (f) downloading (bortset fra caching af sider) af en del af webstedet, indholdet eller enhver oplysninger indeholdt derpå, medmindre det udtrykkeligt tillades på webstedet; (g) enhver brug af webstedet eller indholdet derpå bortset fra det tilsigtede formål; (h) enhver handling, der kompromitterer eller truer med at kompromittere (i) enhver registreret brugers nydelse ved og brug af indholdet eller (ii) selskabets eller dets licensgiveres rettigheder til indholdet. Enhver brug af webstedet eller indholdet, bortset fra det, der specifikt er godkendt heri, uden forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet, er strengt forbudt og medfører opsigelse af den licens, der er givet heri. Sådan uautoriseret brug kan også krænke gældende love, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretlige love og varemærkelove, forretningshemmeligheder, moralske rettigheder, knowhow og gældende kommunikationsbestemmelser.

I det omfang, det er godkendt af selskabet, har du udelukkende tilladelse til at anvende og downloade materialer, der stilles til rådighed på dette websted, til informativ, ikke-kommerciel og personlig brug. Du har ikke tilladelse til at videresælge adgang til sådanne materialer eller til at omfordele eller muliggøre omfordeling af sådanne materialer til salg til andre. Du må ikke slette meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre immaterielle rettigheder og proprietær ejendom fra udskrivninger af elektronisk tilgængelige materialer.

Du accepterer og anerkender, at alle varemærker, servicemærker, logoer, navne og titler, herunder, men ikke begrænset til, ”Ageras” og Ageras-logoet (samlet benævnt heri ”mærker”) på dette websted og i indholdet derpå tilhører selskabet og er beskyttet af gældende varemærke- og ophavsret. Intet på dette websted skal fortolkes som at nogen tildeles licens eller ret til at anvende et af de mærker, der vises på dette websted. Enhver uautoriseret brug af mærkerne eller andet indhold er strengt forbudt. Du accepterer og anerkender, at mærkerne ikke må anvendes i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste, der ikke stammer fra selskabet, på en måde, der sandsynligvis vil skabe forvirring blandt brugerne eller på anden måde, der skader eller bringer selskabet i miskredit.

Selskabet ejer alle rettigheder og adkomst til samt al interesse i indholdet, herunder alle ophavsrettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, databaserettigheder og anden dermed forbundet eller tilhørende intellektuel ejendom. Alle brugere anerkender udtrykkeligt, at indholdet er udviklet som følge af brug af en væsentlig mængde tid, indsats, penge, kreativitet og andre ressourcer, og omfatter og udgør kommercielt værdifulde forretningshemmeligheder, der ejes af selskabet. Alle brugere indvilliger i at beskytte indholdet mod uautoriseret videregivelse eller adgang ved hjælp af foranstaltninger, der er mindst ligeså omhyggelige som dem, der anvendes af brugeren til at beskytte brugerens egne fortrolige oplysninger.

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og kræver, at personer, der anvender dette websted, gør det samme. Under passende omstændigheder blokerer vi adgangen til dette websted for enhver person eller enhed, der er ansvarlig for ophavsretskrænkelser. Hvis du ønsker at få tilladelse til at gøre brug af dette websted på en måde, der ikke er tilladt i henhold til disse vilkår, bedes du sende en skriftlig anmodning herom.

Du anmodes også om at læse følgende: