Undtagelseserklæring

Følgende virksomheder har, ifølge Erhvervsstyrelsen, mulighed for at vælge at indsende en undtagelseserklæring frem for en årsrapport.

 • Virksomheder omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvis regnskab indgår i et koncernregnskab
 • Dattervirksomheder uden aktivitet
 • Filialer af udenlandske virksomheder

Virksomheder omfattet af (LEV) §§ 3-4

Andelsselskaber, virksomheder samt foreninger med begrænset ansvar, der reguleres efter (LEV) §§ 3-4, kan jf. årsregnskabslovens §§4 og 145 indsende en undtagelseserklæring som stedfortræder for en årsrapport, hvis regnskabet på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • en balancesum på 7 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 14 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Interessentskaber og kommanditselskaber, hvis regnskab indgår i et koncernregnskab

Interessentskaber og kommanditselskaber kan vælge at indsende en undtagelseserklæring, når:

 • de indgår i et koncernregnskab (årsregnskabslovens § 5, stk. 1), og
 • årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis komplementar med hjemsted her i landet (årsregnskabslovens § 5, stk. 2), eller
 • årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land (årsregnskabslovens § 5, stk. 3).

Dattervirksomheder uden aktivitet

Dattervirksomheder uden aktivitet kan jf. årsregnskabslovens § 6 indsende en undtagelseserklæring forudsat, at

 • dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed,
 • modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
 • koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,
 • dattervirksomhedens ejere har alle erklæret sig indforstået med at undtagelsen anvendes,
 • modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, og
 • det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde årsrapport.

Filial af en udenlandsk virksomhed

En filial af en udenlandsk virksomhed kan jf. årsregnskabslovens § 144 og § 146, stk. 5, jf. § 145 indsende en undtagelseserklæring i stedet for modervirksomhedens årsrapport: Det pågældende koncernregnskab skal indsendes sammen med undtagelseserklæringen.