BAGGRUND OG FORMÅL

1.1. AGERAS Danmark ApS har til formål at forbinde købere af professionelle tjenester (”Kundeemner”), med revisorer, bogholdere, advokater eller jurister (”Partnere”), via AGERAS’ onlineportal (”Portalen”).

1.1.1. - Kundeemner kan i Portalen afgiveoplysninger om opdrag, som de har behov for bistand med (”opdrag”), såsom regnskabs-, bogførings- og juridiske ydelser og/eller –bistand.

1.1.2. AGERAS formidler herefter opdrag til relevante Partnere via Portalen med henblik på, at Partnere kan afgive tilbud direkte til Kundeemnerne.

1.1.3. - Tilbud fra Partnere skal omfatte en beskrivelse af den forventede løsning på opdraget, angivelse af det honorar, der kræves for levering af det pågældende opdrag samt eventuelle betingelser og forudsætninger gældende for Partnerens tilbud

1.2. Al kommunikation mellem AGERAS, Kundeemner og Partnere foregår via Portalen.

OMFANGET AF AFTALEN MED PARTNERE

2.1. Aftalen mellem AGERAS og Partnere består af en online kontrakt (”Kontrakten”) og nærværende Generelle Aftalevilkår.

2.2. Aftalen træder i kraft på den i Kontrakten nævnte ikrafttrædelsesdato og forbliver i kraft, indtil Aftalen opsiges af en af Parternei henhold til Kontraktens vilkår herom.

2.3. Definitionerne i Kontrakten finder tilsvarende anvendelse i disse Generelle Aftalevilkår.

2.4. AGERAS giver Partneren, via Portalen, mulighed for at markedsføre sine konsulenttjenester og ydelser overfor udvalgte Kundeemner.

2.5. Kundeemner indsamles, valideres og kvalitetssikres af Ageras, inden oprettelse i Portalen.

2.6. Hvis Kundeemnet matcher de i Kontrakten aftalte specifikationer, kan AGERAS sende Kundeemnet, via Portalen, til op til tre Partnere, hvor der forespørges om konkrete konsulenttjenester. Forespørgslen er en anmodning til Partneren om at afgive et ikke-bindende tilbud.

2.7. Skulle et sendt kundeemne ikke vælge en Partner fra Portalen, er det AGERAS uvedkommende.

2.8. Antallet, og fordelingen af Kundeemner som AGERAS sender via Portalen til Partneren, er specificeret i Kontrakten. Fordelingen af Kundeemner kan variere fra måned til måned, men gennemsnitligt vil AGERAS levere det antal der er specificeret i Kontrakten.

2.9. Partneren skal ved modtagelse af et Kundeemne udfylde formularen i Portalen (“tilbud”), hurtigst muligt, og altid indenfor en frist på maksimalt 24 timer. Skulle dette ikke ske, har Partneren fortabt retten til at kontakte det pågældende kundeemne og AGERAS kan formidle kundeemnet til en ny Partner, uden refunderingsforpligtelse for AGERAS. Partnere mister her rettigheden til at udfylde tilbud i Portalen.

2.10. Partneren har i Portalen et kundestyringssystem til rådighed, hvor de indsendte tilbud kan følges, og hvor Partnerens kommunikation med Kundeemnerne noteres af Partneren. Partneren skal altid notere pris i de afgivne tilbud, da dette bruges til at følge med i Return On Marketing Investment – ROMI.

2.11. Det er muligt at midlertidigt pause leveringen af Kundemner ved at kontakte AGERAS. Dette afstedkommer ikke pause i Partnerens forpligtelse til at betale AGERAS i henhold til Aftalen, men vil blot pause leveringen af kundeemner i en kortere periode, for eksempel én måned.

2.12. Partneren accepterer, at Kundeemnerne kan indsende en vurdering efter afslutningen af et tilbud udstedt via AGERAS. Partneren må ikke manipulere ratings hverken direkte eller indirekte.

SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE

3.1. Partneren vil få adgang til nye opdateringer, versioner, service releases og service packs af Portalen, som en del af Aftalen. Sådanne opdateringer er underlagt vilkårene i Aftalen og anses som en del af Portalen.

3.2. Portalen stilles til rådighed, som den er og forefindes. AGERAS vil bestræbe sig på at udbedre eventuelle fejl eller mangler ved Portalen, der relaterer sig til opsætning, design eller funktionalitet. AGERAS afgiver dog ingen garantier og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller manglende tilgængelighed.

3.3. Partneren har adgang til support i Aftaleperioden.

RETTIGHEDER TIL PORTALEN

4.1. Portalen og det indhold, der indgår i Portalen, er ophavsretligt beskyttet.

4.2. AGERAS bevarer den fulde ejendomsret over og til Portalen samt dets indhold og er berettiget til at råde herover uden indskrænkninger af nogen art fra Partnerens side.

4.3. Der er ikke i henhold til Aftalen overdraget nogen form for rettigheder til Portalen eller det indhold, der indgår i denne.

4.4. Partneren har dog ret til det indhold, Partneren selv producerer.

4.5. AGERAS erklærer ved Aftalen at være ene rettighedshaver til Portalen.

4.6. Såfremt AGERAS i Aftalens løbetid foretager udviklinger, forbedringer eller opdateringer af Portalen, tilhører de pågæld-ende ændringer AGERAS.

4.7. AGERAS må udvikle nye moduler/produkter, som markeds-føres og sælges separat. Disse er ikke en del af denne Aftale.

BETALING OG PRISER

5.1. Fakturering sker forud for den periode, der er aftalt i Kontrakten.

5.2. Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Ved for sen betaling opkræves renter i henhold til de til enhver tid gældende regler

5.3. Betalingen reguleres i overensstemmelse med Forbrugerprisindexet, dog mindst 2,5% årligt. Hvis der, som følge af lov eller overenskomstaftale, sker forhøjelse af AGERASs omkostninger, eller der generelt sker en forhøjelse af AGERASs omkostninger, reguleres abonnementet med den procent, hvormed AGERASs samlede udgifter er blevet ændret.

5.4. AGERAS er berettiget til at opkræve faktura- og rykkergebyr.

5.5. Alle priser er eksklusiv moms.

MARKETINGMATERIALE OG NYHEDSBREVE

6.1. AGERAS kan vise Partnerens logo på AGERASs forskellige marketingkanaler, som fx hjemmesiden, i aftaleperioden.

6.2. AGERAS kan bruge Partneren som testimonialkunde på relevant markedsføringsmateriale. Inden dette iværksættes, skal Partneren godkende tekst og eventuel videomateriale først.

6.3. AGERAS udsender jævnligt nyhedsbreve, der indeholder vejledning til brug af Portalen, information om nye moduler, mv. Partneren er automatisk tilmeldt sådanne nyhedsbreve.

ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1. AGERAS er ikke ansvarlig for om Partneren indgår aftaler med de tildelte Kundeemner, ligesom AGERAS ikke er ansvarlig for en kunderelation mellem en Partner og et Kundeemne. Enhver tvist mellem en Partner og et Kundeemne er således AGERAS uvedkommende.

7.2. AGERAS er under ingen omstændigheder ansvarlig for Portalens nedbrud som følge af hacking, fejlagtig brug af Portalen eller andre forhold, som ligger uden for AGERASs råderum.

7.3. Endvidere er AGERAS ikke ansvarlig, såfremt Partneren mister data fra Portalen, eller såfremt data stjæles af tredjemand.

OPSIGELSE

8.1. Aftalen er uopsigelig i den periode der fremgår af Kontrakten.

8.2. Aftalen forlænges automatisk med den periode der er aftalt i kontrakten, hvis ikke aftalen er behørigt opsagt, jf. punkt 8.3.

8.3. Aftalen kan efter udløbet af uopsigelighedsperioden opsiges af begge parter, med løbende måned plus to (2) måneders varsel til udgangen af en Aftaleperiode, ved at meddele dette skriftligt til den anden Part.

8.4. Ved Aftalens opsigelse ophører Partnerens brugsret til Portalen ved afslutning af Bindingsperioden, og AGERAS lukker her ned for Partnerens adgang til Portalen.

8.5. Der kan være undtagelse til punkt 8.4, såfremt AGERAS skylder Partneren Kundemner. I dette tilfælde, forbliver Portalen åben, indtil alle Kundeemner er leveret. Alle Kundeemner beregnes som det gennemsnitlige garanterede antal Kundemner pr. måned i Aftaleperioden, jf. Kontrakten.

KONSEKVENSER AF AFTALENS OPHØR

9.1. Med mindre at dette kan tilskrives AGERAS’ væsentlige misligholdelse, er Partneren ikke berettiget til at få tilbagebetalt en forholdsmæssig del af Partnerens eventuelle forudbetaling for en periode efter Aftalens ophør.

9.2. Ved Aftalens ophør skal Partneren straks stoppe med at bruge Portalen. Undtaget herfra er punkt 8.5.

9.3. AGERAS er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af, at Partneren ikke har adgang til Portalen efter Aftalens ophør.

9.4. Partneren har ret til det indhold, Partneren selv producerer til eget brug ved hjælp af eller i Portalen. AGERAS kan levere dette i et regneark eller et ”datadump”, og er berettiget til at tage betaling for dette arbejde.

MISLIGHOLDELSE

10.1. Hver af Parterne kan ophæve Aftalen uden hensyntagen til det i punkt 8 anførte opsigelsesvarsel, såfremt den anden Part misligholder Aftalen væsentligt.

10.2. Den Part, der ønsker at ophæve Aftalen, skal forinden meddele dette ved skriftligt påbud til den anden Part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 30 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft uden yderligere varsel.

10.3. Betalingsmisligholdelse fra Partnerens side anses altid for væsentligmisigholdelse. Såfremt der ikke sker rettidig betaling af ethvert udestående, vil AGERAS lukke for Partnerens adgang til Portalen, ligesom AGERAS er berettiget til straks at ophæve Aftalen.

10.4. Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt en af Parterne begæres konkurs eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for dette. Såfremt Partneren ikke opfylder sine forpligtigelser (som fx tidsfrist for at reagere og indhold af tilbud), kan dette, i gentagne tilfælde, også betegnes som misligholdelse.

ERSTATNING OG ANSVAR

11.1. Parterne er erstatningspligtige over for hinanden for manglende overholdelse af Aftalen med de begrænsninger, der følger af Aftalen.

11.2. AGERAS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, mistet/tabt fortjeneste, tabt goodwill, tabt image eller andre former for indirekte tab, økonomiske konsekvensstab eller følgeskader.

11.3. Uanset ovenstående er AGERASs samlede ansvar under Aftalen til enhver tid begrænset til Partnerens faktiske betalinger de seneste 12 måneder forud for det første tabs opståen.

FORCE MAJEURE

12.1. Såfremt udefrakommende omstændigheder af ekstra-ordinær karakter, der opstår uden AGERASs skyld, og som AGERAS ikke har kontrol over, medfører, at opfyldelse af Aftalen er umulig eller vil påføre AGERAS en efter dennes forhold urimelig byrde, fritages AGERAS for opfyldelse af Aftalen, indtil de pågældende omstændigheder kan overvindes.

FORTROLIGHED

13.1. Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser og lignende, eller endelig retsafgørelser, er en Part uberettiget til at bruge fortrolige oplysninger, hvilket er forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige, til noget andet formål end udførelse og opfyldelse af Aftalen. Parterne må ligeledes ikke videregive til tredjemand eller offentliggøre sådanne fortrolige oplysninger, som vedkommende Part har modtaget i forbindelse med Aftalen. Parterne er i øvrigt bekendte med Lov om Forretnings-hemmeligheder (Lov nr. 309 af 25. april 2018 med senere ændringer), som tillige finder anvendelse.

BEHANDLING AF PERSONDATA

14.1. Partnerens brug af Portalen og de tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i denne Aftale og AGERAS’ fortrolighedspolitik, som findes på AGERAS hjemmeside.

ÆNDRINGER

15.1. AGERAS forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår med 30 dages forudgående, skriftlig varsel til Partneren.

15.2. Partneren skal orienteres via email til Partnerens kontaktperson.

OVERDRAGELSE

16.1. Partneren er ikke berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser under Aftalen.

16.2. AGERAS er berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser under Aftalen.

VÆRNETING

17.1. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forlængelse af Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

17.2. Er det ikke muligt at løse tvisten med forhandlinger, skal enhver tvist, som måtte opstå i forlængelse af Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, indbringes for Københavns Byret.

LOVVALG

18.1. Aftalen er underlagt dansk ret.