VERSION MARTS 2022

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1. AGERAS Danmark ApS har til formål at forbinde købere af professionelle tjenester ("Kundeemner"), med revisorer, bogholdere, advokater eller jurister ("Partnere"), via AGERAS' onlineportal ("Portalen").

1.1.1. Kundeemner kan i Portalen afgive oplysninger, som de har behov for bistand med ("opdrag"), såsom regnskabs-, bogførings- og juridiske ydelser og/eller --bistand.

1.1.2. AGERAS formidler herefter opdrag til relevante Partnere via Portalen med henblik på, at Partnere kan afgive et ikke-bindende tilbud direkte til Kundeemnerne.

1.1.3. Tilbud fra Partnere skal omfatte en beskrivelse af den forventede løsning på opdraget, angivelse af det honorar, der kræves for levering af det pågældende opdrag samt eventuelle betingelser og forudsætninger gældende for Partnerens tilbud.

1.2. Al kommunikation mellem AGERAS, Kundeemner og Partnere foregår via Portalen, dog kan (bør) Partnere kontakte Kundeemner efter afgivelse af tilbud.

OMFANGET AF AFTALEN MED PARTNERE

2.1. Aftalen mellem AGERAS og Partnere består af en kontrakt ("Kontrakten") og nærværende Generelle Aftalevilkår.

2.2. Aftalen træder i kraft på den i Kontrakten nævnte ikrafttrædelsesdato og forbliver i kraft, indtil Aftalen opsiges af en af Parterne i henhold til vilkårene herom.

2.3. Definitionerne i Kontrakten finder tilsvarende anvendelse i disse Generelle Aftalevilkår.

2.4. AGERAS giver Partneren, via Portalen, mulighed for at markedsføre sine konsulenttjenester og ydelser overfor udvalgte Kundeemner.

2.5. Kundeemner indsamles, valideres og kvalitetssikres af AGERAS, inden oprettelse i Portalen.

2.6. Hvis Kundeemnet matcher de i Kontrakten aftalte specifikationer, kan AGERAS sende Kundeemnet, via Portalen, til op til tre Partnere, hvor der forespørges om konkrete konsulenttjenester. Forespørgslen er en anmodning til Partneren om at afgive et ikke-bindende tilbud.

2.7. Skulle et sendt kundeemne ikke vælge en Partner fra Portalen, er det AGERAS uvedkommende.

2.8. Antallet, og fordelingen af Kundeemner som AGERAS sender via Portalen til Partneren, er specificeret i Kontrakten. Fordelingen af Kundeemner kan variere fra måned til måned. Ageras leverer det antal kundeemner der er købt, indenfor den tidsperiode der er aftalt, se dog punkt 8.5.

2.9. Partneren skal ved modtagelse af et Kundeemne udfylde formularen i Portalen ("tilbud"), hurtigst muligt, og altid indenfor en frist på maksimalt 24 timer. Skulle dette ikke ske, har Partneren fortabt retten til at kontakte det pågældende kundeemne og AGERAS kan formidle kundeemnet til en ny Partner, uden refunderingsforpligtelse for AGERAS. Partneren mister her rettigheden til at udfylde det konkrete tilbud i Portalen.

2.10. Partneren har i Portalen et kundestyringssystem til rådighed, hvor de indsendte tilbud kan følges, og hvor Partnerens kommunikation med Kundeemnerne noteres af Partneren. Partneren skal altid notere pris i de afgivne tilbud, da dette bruges til at følge med i Return On Marketing Investment ("ROMI").

2.11. Det er muligt midlertidigt at pause leveringen af Kundeemner direkte i Portalen, eller ved at kontakte AGERAS skriftligt. Dette afstedkommer ikke pause i Partnerens forpligtelse til at betale AGERAS i henhold til Aftalen, men vil blot sætte leveringen af kundeemner på pause i en kortere periode, maksimalt én måned ad gangen og maksimalt to måneder i et 12 måneders forløb.

2.12. Partneren accepterer, at Kundeemnerne kan indsende en vurdering efter afslutningen af et tilbud udstedt via AGERAS. Partneren må ikke manipulere ratings hverken direkte eller indirekte.

SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE

3.1. Partneren vil få adgang til nye opdateringer, versioner, service releases og service packs af Portalen, som en del af Aftalen. Sådanne opdateringer er underlagt vilkårene i Aftalen og anses som en del af Portalen.

3.2. Portalen stilles til rådighed, som den er og forefindes. AGERAS vil bestræbe sig på at udbedre eventuelle fejl eller mangler ved Portalen, der relaterer sig til opsætning, design eller funktionalitet. AGERAS afgiver dog ingen garantier og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller manglende tilgængelighed.

3.3. Partneren har adgang til support i Aftaleperioden.

3.4. Partneren kan modtage op til 10 minutters support pr. henvendelse. Er supporten længerevarende, er Ageras berettiget til at fakturere for medgået tid, minimum en halv time pr. henvendelse.

RETTIGHEDER TIL PORTALEN

4.1. Portalen og det indhold, der indgår i Portalen, er ophavsretligt beskyttet.

4.2. AGERAS bevarer den fulde ejendomsret over og til Portalen samt dets indhold og er berettiget til at råde herover uden indskrænkninger af nogen art fra Partnerens side.

4.3. Der er ikke i henhold til Aftalen overdraget nogen form for rettigheder til Portalen eller det indhold, der indgår i denne.

4.4. Partneren har dog ret til det indhold, Partneren selv producerer.

4.5. AGERAS erklærer ved Aftalen at være ene rettighedshaver til Portalen.

4.6. Såfremt AGERAS i Aftalens løbetid foretager udviklinger, forbedringer eller opdateringer af Portalen, tilhører de pågældende ændringer AGERAS.

4.7. AGERAS må udvikle nye moduler/produkter, som markedsføres og sælges separat. Disse er ikke en del af denne Aftale.

BETALING OG PRISER

5.1. Fakturering sker forud for den periode, der er aftalt i Kontrakten, i det aftalte antal fakturaer.

5.2. Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Ved for sen betaling opkræves renter i henhold til de til enhver tid gældende regler.

5.3. Hvis en faktura overdrages til retslig inkasso, forfalder eventuelle andre ubetalte og/eller ikke forfaldne fakturaer til omgående betaling. Undladelse af betaling af disse fakturaer vil ligeledes kunne overdrages til retslig inkasso.

5.4. Betalingen reguleres i overensstemmelse med Forbrugerprisindekset, dog mindst 2,5% årligt. Hvis der, som følge af lov eller overenskomstaftale, sker forhøjelse af AGERAS omkostninger, eller der generelt sker en forhøjelse af AGERAS omkostninger, reguleres Aftalen med den procent, hvormed AGERAS samlede udgifter er blevet ændret.

5.5. AGERAS er berettiget til at opkræve faktura- og rykkergebyr.

5.6. Alle priser er eksklusive moms.

MARKETINGMATERIALE OG NYHEDSBREVE

6.1. AGERAS kan vise Partnerens logo på AGERAS forskellige marketingkanaler, som fx hjemmesiden, i aftaleperioden.

6.2. AGERAS kan bruge Partneren som testimonialkunde på relevant markedsføringsmateriale. Inden dette iværksættes, skal Partneren skriftligt godkende tekst og eventuelt billede- og videomateriale først.

6.3. AGERAS udsender jævnligt nyhedsbreve, der indeholder vejledning til brug af Portalen, information om nye moduler, mv. Partneren er automatisk tilmeldt sådanne nyhedsbreve.

ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1. AGERAS er ikke ansvarlig for om Partneren indgår aftaler med de tildelte Kundeemner, ligesom AGERAS ikke er ansvarlig for en kunderelation mellem en Partner og et Kundeemne. Enhver tvist mellem en Partner og et Kundeemne er således AGERAS uvedkommende.

7.2. AGERAS er under ingen omstændigheder ansvarlig for Portalens nedbrud som følge af hacking, fejlagtig brug af Portalen eller andre forhold, som ligger uden for AGERAS råderum.

7.3. Endvidere er AGERAS ikke ansvarlig, såfremt Partneren mister data fra Portalen, eller såfremt data stjæles af tredjemand.

OPSIGELSE

8.1. Aftalen er uopsigelig i den periode der fremgår af Kontrakten.

8.2. Aftalen forlænges automatisk med den leveringsperiode der er aftalt i kontrakten, hvis ikke aftalen er behørigt opsagt, jf. punkt 8.3.

8.3. Aftalen kan opsiges af begge parter, med løbende måned plus to (2) måneder frem til næste leveringsperiodes start. En 12 måneders aftale, skal således opsiges inden start af den 10. måned, for ikke at blive forlænget med en ny 12 måneders leveringsperiode. Aftalen skal opsiges skriftligt, ved at sende en mail til [email protected]

8.4. Ved Aftalens opsigelse ophører Partnerens brugsret til Portalen ved afslutning af Bindingsperioden, og AGERAS lukker her ned for Partnerens adgang til Portalen.

8.5. Der kan være undtagelse til punkt 8.4 og 9.1, såfremt AGERAS mangler at levere Kundeemner til Partneren. I dette tilfælde, forbliver Portalen åben, indtil alle Kundeemner er leveret, dog maksimalt 36 måneder efter Aftalens ophør.

KONSEKVENSER AF AFTALENS OPHØR

9.1. Ved Aftalens ophør skal Partneren straks stoppe med at bruge Portalen. Undtaget herfra er punkt 8.5.

9.2. AGERAS er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af, at Partneren ikke har adgang til Portalen efter Aftalens ophør.

9.3. Partneren har ret til det indhold, Partneren selv producerer til eget brug ved hjælp af eller i Portalen. AGERAS kan levere dette i et regneark eller et "datadump", og er berettiget til at tage betaling for dette arbejde, såfremt Partneren skriftligt beder om dette, senest ved Aftalens ophør.

MISLIGHOLDELSE

10.1. AGERAS kan ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning uden hensyntagen til det i punkt 8 anførte opsigelsesvarsel, såfremt Partneren misligholder Aftalen væsentligt.

10.2. Såfremt AGERAS ønsker at ophæve Aftalen, skal dette meddeles ved skriftligt påbud til Partneren med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 30 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft uden yderligere varsel.

10.3. Betalingsmisligholdelse fra Partnerens side anses altid for væsentlig misligholdelse. Såfremt der ikke sker rettidig betaling af ethvert udestående, er AGERAS berettiget til at lukke for Partnerens adgang til Portalen, ligesom AGERAS er berettiget til straks at ophæve Aftalen.

10.4. Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt en af Parterne lukker deres virksomhed, begæres konkurs eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for dette. Såfremt Partneren ikke opfylder sine forpligtigelser (som fx tidsfrist for at reagere på tilsendte kundeemner), kan dette, i gentagne tilfælde, også betegnes som misligholdelse.

ERSTATNING OG ANSVAR

11.1. Parterne er erstatningspligtige over for hinanden for manglende overholdelse af Aftalen med de begrænsninger, der følger af Aftalen.

11.2. AGERAS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, mistet/tabt fortjeneste, tabt goodwill, tabt image eller andre former for indirekte tab, økonomiske konsekvensstab eller følgeskader.

11.3. Uanset ovenstående er AGERAS samlede ansvar under Aftalen til enhver tid begrænset til Partnerens faktiske betalinger de seneste 12 måneder forud for det første tabs opståen.

FORCE MAJEURE

12.1. Såfremt udefrakommende omstændigheder af ekstraordinær karakter, der opstår uden AGERAS skyld, og som AGERAS ikke har kontrol over, medfører, at opfyldelse af Aftalen er umulig eller vil påføre AGERAS en efter dennes forhold urimelig byrde, fritages AGERAS for opfyldelse af Aftalen, indtil de pågældende omstændigheder kan overvindes.

FORTROLIGHED

13.1. Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser og lignende, eller endelig retsafgørelser, er en Part uberettiget til at bruge fortrolige oplysninger, hvilket er forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige, til noget andet formål end udførelse og opfyldelse af Aftalen. Parterne må ligeledes ikke videregive til tredjemand eller offentliggøre sådanne fortrolige oplysninger, som vedkommende Part har modtaget i forbindelse med Aftalen. Parterne er i øvrigt bekendte med Lov om Forretnings-hemmeligheder (Lov nr. 309 af 25. april 2018 med senere ændringer), som tillige finder anvendelse.

BEHANDLING AF PERSONDATA

14.1. Partnerens brug af Portalen og de tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i denne Aftale og AGERAS' fortrolighedspolitik, som findes på AGERAS hjemmeside.

ÆNDRINGER

15.1. AGERAS forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår med 30 dages forudgående, skriftligt varsel til Partneren.

15.2. Partneren skal orienteres via email til Partnerens kontaktperson.

OVERDRAGELSE

16.1. Partneren er ikke berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser under Aftalen.

16.2. AGERAS er berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser under Aftalen.

VÆRNETING

17.1. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forlængelse af Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

17.2. Er det ikke muligt at løse tvisten med forhandlinger, skal enhver tvist, som måtte opstå i forlængelse af Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, indbringes for Københavns Byret.

LOVVALG

18.1. Aftalen er underlagt dansk ret.