BNP (Bruttonationalprodukt)

Opdateret 2022

Hvad er BNP?

BNP (Bruttonationalprodukt) er et udtryk for værdien af et lands samlede private såvel som offentlige produktion af varer og serviceydelser fratrukket de anvendte råstoffer. Med andre ord skal de varer eller serviceydelser, der bliver brugt i forbindelse med produktionen, fratrækkes den samlede produktionsværdi.

BNP kan også udtrykkes, som den samlede indtægt der fordeles til samtlige lønmodtagere, virksomheder og det offentlige. BNP udregnes altid inden for en given periode, typisk er denne periode enten et år eller et kvartal.  

Få 3 gratis tilbud her

Hvad påvirker et lands BNP?

Der er to faktorer, der kan påvirke et lands BNP. Mængden der produceres og priserne. Inflation får hvert år priserne til at sige. Derfor vil man kunne se, at den samme varer for 10 år siden var billigere, end tilfældet er i dag.

Dette betyder, at inflationen vil få et lands BNP til at stige, også selvom landet ikke nødvendigvis har produceret mere end de foregående år. Derfor udregner man BNP i både faste og løbende priser. Når man opgør BNP i løbende priser, tager man udgangspunkt i de faktiske priser det pågældende år.

Når man opgør BNP i faste priser, tager man højde for inflationen, således at udviklingen af et lands bruttonationalprodukt udelukkende er baseret på ændringer i produktionsmængden.

BNP opgjort i faste priser er derfor mere retvisende for landets økonomiske udvikling, og det er også derfor, at man betegner udviklingen i BNP i faste priser som den økonomiske vækst.

Hvad er BNP pr. indbygger?

Fordi BNP beregnes ens mere eller mindre alle steder, er det muligt at sammenligne forskellige landes økonomier. Men naturligvis vil store lande som USA også have en større økonomi end mindre lande som Danmark.

Derfor dividerer man det pågældende lands BNP med antallet af indbyggere for at gøre det nemmere at sammenligne økonomier på tværs af lande.

Hvad er Danmarks BNP?

Den sidste opgørelse over Danmarks BNP er fra 2021. Her var Danmarks BNP på 2.504.178.000.000 kr. Ligeledes var Danmarks BNP pr. indbygger i samme år på 427.700 kr.

Bruttoværditilvækst (BVT) og nettonationalprodukt (NNP)

BNP opgøres altid i markedspriser, hvilket vil sige at afgifter som f.eks. moms er inkluderet.

Ydermere inkluderer BNP også værdien af afskrivninger på realkapitalen. Det betyder at afskrivninger på f.eks. fastejendom inkluderes i bruttonationalproduktet. Begge ting kan virke skævvridende, når man sammenligner udviklingen i BNP, eller sammenligner forskellige landes BNP.

Derfor kan man fratrække alle indirekte skatter og afgifter fra BNP, hvortil man så får det der kaldes BVT, som står for bruttoværditilvæksten, og som i stedet er baseret på basispriser.

Man kan ligeledes korrigerer for realkapitalen. Fratrækkes denne værdi fra BNP, får man det der kaldes NNP, som står for nettonationalprodukt. 

Få 3 tilbud fra revisorer eller advokater