Kapital

Hvad er kapital?

Ordet kapital kan have mange forskellige betydninger. Dog dækker udtrykket i daglig tale over en større sum penge eller de ressourcer som en person eller organisation er i besiddelse af. Udtrykket kapital bruges dog først, når kapitalgoderne bruges ifm. produktionen.

Man sondrer typisk mellem real- og finanskapital, som vil blive gennemgået nedenfor.

Få hjælp til dit kapital

Hvad er realkapital?

Realkapital dækker over de ressourcer, som anvendes i selve produktionen. Realkapital kan enten være fast eller flydende.

  • Fast realkapital dækker over de ressourcer, der kan anvendes gentagende gange i produktionen – f.eks. bygninger, maskiner, transportmidler osv.

  • Flydende realkapital dækker over de ressourcer, der kun kan anvendes én gang under produktionen – f.eks. rå- og hjælpestoffer, komponenter, halvfabrikata osv.

Udtrykket realkapital dækker kun over ressourcer i produktionsprocessen, som selv er produceret. Dvs. at arbejdskraft og naturlige råstoffer som f.eks. jord ikke er omfattet af begrebet.

Hvad er finanskapital?

Finanskapital er modsat realkapital langt mere likvide ressourcer, altså ressourcer som er let-omsættelige. Derudover er finanskapital ikke direkte forbundet med produktionen, som tilfældet er med realkapital. Finanskapital kan eksempelvis være aktier, obligationer, tilgodehavender, andre værdipapirer og finansielle forordninger.    

Få hjælp til dit kapital

Hvad er egenkapital?

Egenkapital er et begreb, der ofte benyttes ifm. regnskaber. Egenkapital dækker over den værdi, som ejerne har indskudt i virksomheden, og som virksomheden derfor skylder ejerne, samt evt. optjent overskud fra virksomhedsdriften, som endnu ikke er blevet udbetalt til ejerne. 

Hjælp til dit kapital

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor, hvis du vil undersøge, om der er mulighed for at øge eller skære ned på din omsætning. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere. 

Få hjælp til dit kapital