Kapital

Kapital

Ordet kapital kan have mange forskellige betydninger. Dog dækker udtrykket i dagligtale over en større sum penge eller de ressourcer som en person eller organisation er i besiddelse af. Udtrykket kapital bruges dog først, når kapitalgoderne bruges ifm. produktionen.

Man sondre mellem real- og finanskapital, som vil blive gennemgået nedenfor.

Realkapital

Realkapital dækker over de ressourcer, som anvendes i selve produktionen. Realkapital kan enten være fast eller flydende.

Fast realkapital dækker over de ressourcer, der kan anvendes gentagende gange i produktionen – f.eks. bygninger, maskiner, transportmidler osv.

Flydende realkapital dækker over de ressourcer, der kun kan anvendes én gang under produktionen – f.eks. rå- og hjælpestoffer, komponenter, halvfabrikata osv.

Udtrykket realkapital dækker kun over ressourcer i produktionsprocessen, som selv er produceret. Dvs. at arbejdskraft og naturlige råstoffer som f.eks. jord ikke er omfattet af begrebet.

Finanskapital

Finanskapital er modsat realkapital langt mere likvide ressourrce. Altså ressourcer som er let-omsættelige. Derudover er finanskapital ikke direkte forbundet med produktionen, som tilfældet er med realkapital. Finanskapital kan f.eks. være aktier, obligationer, tilgodehavender, andre værdipapirer og finansielle forordninger.    

Egenkapital

Egenkapital er et begreb, der ofte benyttes ifm. regnskaber. Egenkapital dækker over den værdi, som ejerne har indskudt i virksomheden, og som virksomheden derfor skylder ejerne, samt evt. optjent overskud fra virksomhedsdriften, som endnu ikke er blevet udbetalt til ejerne. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere