Egenkapital

Egenkapital

Egenkapitalen består som navnet hentyder af virksomhedens egen kapital. Egenkapitalen kan således defineres som virksomhedens samlede aktiver, altså virksomhedens samlede ejendele, der ikke er finansieret gennem fremmedkapital.

Egenkapitalen består typisk af både kapitalindskud fra ejerne og af optjent overskud fra virksomhedsdriften, som ikke er blevet udbetalt som udbytte til ejerne.

Krav til egenkapitalens størrelse

For selskaber er der en minimumsgrænse for, hvor lille egenkapitalen må være. For anpartsselskaber er kapitalkravet 40.000 kr. og for aktieselskaber er det 400.000 kr.

Såfremt at egenkapitalen kommer under 50% af de nævnte beløbsgrænser, er det et akut problem, der skal tages hånd om med det samme. Dette vil både virksomhedens revisor og Erhvervsstyrrelsen også gøre opmærksom på. Derudover skal ledelsen i årsrapporten også redegøre for, hvorledes de har tænkt sig at reetablere egenkapitalen.

Personligt ejet virksomheder er ikke underlagt nogle minimumskrav til egenkapitalens størrelse, som selskaberne er. Derfor består egenkapitalen i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber udelukkende af overførte resultater fra de forgangne år, samt eventuelle hævninger og indskud, som ejeren har foretaget.

Egenkapitalens gearing

Egenkapitalens gearing er et nøgletal, der fortæller noget om virksomhedens kreditværdighed. Nøgletallet beregnes ved at dividere virksomhedens fremmedkapital med dens egenkapital.

Jo lavere en gearing virksomheden har, jo bedre kreditværdighed har virksomheden, da den hovedsageligt er finansieret via egenkapitalen. Har virksomheden omvendt en høj gearing, er det et udtryk for at virksomheden hovedsageligt er finansieret via fremmedkapital. En høj gearing gør virksomheden mere sårbar, men er nødvendigvis ikke et svaghedstegn. En høj gearing kan f.eks. skyldes, at ejerne har hivet et højt udbytte ud af virksomheden, eller fordi virksomheden vækster meget, og denne vækst er finansieret via fremmedkapital.

Egenkapitalforrentning

Egenkapitalens forrentning er et nøgletal, der angiver forrentningen af den kapital, som ejerne har bundet i virksomheden.

Egenkapitalens forrentning skal altid helst være højere, end den rente ejerne kunne havde fået ved at sætte pengene i banken, hvis det skal kunne betale sig for dem at drive virksomheden.

Egenkapitalforrentningen udregnes ved at dividere årets resultat før skat med egenkapitalen og herefter gange dette med 100. Så får du procentsatsen for egenkapitalens forrentning.  

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere