Egenkapital

Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen består som navnet hentyder af virksomhedens egen kapital. Egenkapitalen kan således defineres som virksomhedens samlede aktiver, altså virksomhedens samlede ejendele, der ikke er finansieret gennem fremmedkapital.

Egenkapitalen består typisk af både kapitalindskud fra ejerne og af optjent overskud fra virksomhedsdriften, som ikke er blevet udbetalt som udbytte til ejerne.

Krav til egenkapitalens størrelse

For selskaber er der en minimumsgrænse for, hvor lille egenkapitalen må være. For anpartsselskaber er kapitalkravet 40.000 kr. og for aktieselskaber er det 400.000 kr.

Såfremt at egenkapitalen kommer under 50% af de nævnte beløbsgrænser, er det et akut problem, der skal tages hånd om med det samme. Dette vil både virksomhedens revisor og Erhvervsstyrrelsen også gøre opmærksom på. Derudover skal ledelsen i årsrapporten også redegøre for, hvorledes de har tænkt sig at reetablere egenkapitalen.

Personligt ejet virksomheder er ikke underlagt nogle minimumskrav til egenkapitalens størrelse, som selskaberne er. Derfor består egenkapitalen i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber udelukkende af overførte resultater fra de forgangne år, samt eventuelle hævninger og indskud, som ejeren har foretaget.

Få tilbud fra advokater og revisorer

Hvad består egenkapital af?

Egenkapital består af forskellige instanser. Herunder kan du læse en beskrivelse af de fire forskellige punkter, der alle udgør et selskabs egenkapital:

Opskrivninger

Når en virksomhed har et aktiv, der stiger i værdi, så er opskrivningen den del, som værdien stiger med.

Reserver/udbytte

Et selskab har næsten altid reserver, som ikke er startkapital eller opskrivninger. Reserver kan benyttes som udbytte for selskabet, som kan investeres eller gemmes.

Startkapital

Startkapitalen er den kapital, man bruger til at stifte selskabet. For ApS'er er startkapitalkravet 40.000 kr.

Overført overskud

Overskuddet udgør et overskud af det beløb som du har investeret. Det vil sige, at din virksomhed har tjent flere penge end det har brugt.

Hvad er egenkapitalens gearing?

Egenkapitalens gearing er et nøgletal, der fortæller noget om virksomhedens kreditværdighed. Nøgletallet beregnes ved at dividere virksomhedens fremmedkapital med dens egenkapital.

Jo lavere en gearing virksomheden har, jo bedre kreditværdighed har virksomheden, da den hovedsageligt er finansieret via egenkapitalen. Har virksomheden omvendt en høj gearing, er det et udtryk for at virksomheden hovedsageligt er finansieret via fremmedkapital. En høj gearing gør virksomheden mere sårbar, men er nødvendigvis ikke et svaghedstegn. En høj gearing kan f.eks. skyldes, at ejerne har hivet et højt udbytte ud af virksomheden, eller fordi virksomheden vækster meget, og denne vækst er finansieret via fremmedkapital.

Hvad er egenkapitalforrentning?

Egenkapitalens forrentning er et nøgletal, der angiver forrentningen af den kapital, som ejerne har bundet i virksomheden. Egenkapitalens forrentning skal altid helst være højere, end den rente ejerne kunne havde fået ved at sætte pengene i banken, hvis det skal kunne betale sig for dem at drive virksomheden.

Få tilbud fra advokater og revisorer

formel for beregning af forrentning for egenkapital

Egenkapitalforrentningen udregnes ved at dividere årets resultat før skat med egenkapitalen og herefter gange dette med 100. Så får du procentsatsen for egenkapitalens forrentning.  

Formlen ser således ud: Resultat før skat X 100 / Gennemsnitlig egenkapital.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Hvordan genetablerer man reduceret egenkapital?

Det kan der være mange bud på. Hvis årsregnskabt viser underskud, så kan det også gå udover selskabets egenkapital. Ofte "lukker" virksomheden hullerne via egenkapitalen for at betale det, der skal betales. I dette tilfælde skal selskabet lave en vækstplan med fokus på at skabe overskud, således at der ikke skal trækkes flere penge fra egenskapitalen.

Hvorfor hører egenkapitalen under passiver?

Passiverne på balancen udgør selskabets samlede forpligtelser samt egenkapital. Derfor hører egenkapitalen under passiver, da det faktisk er en del af passiverne.

Hvad betyder negativ egenkapital?

Negativ egenkapital betyder underskud. Det behøver dog ikke at se helt sort ud, hvis man har en negativ egenkapital. Fx kan balancen sagtens være positiv samtidig med at egenkapitalen er negativ, det kan den fx være, hvis man gør brug af et lån. I dette tilfælde kan egenkapitalen blive positiv hen over tid.

Få tilbud fra advokater og revisorer