Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er opgørelse over virksomhedens indtægter og omkostninger inden for en given periode. Ud fra forskellen mellem indtægterne og omkostningerne udledes resultatet for perioden. Resultatet vil i sidste ende altid påvirke virksomhedens egenkapital. Man med andre ord sige at resultatopgørelsen skildrer virksomhedens præstation inden for den givne periode.

Ifølge årsregnskabsloven §23 skal både resultatopgørelsen og balancen, som er den anden del af årsregnskabet, være skematisk opstillet. Det betyder, at der er krav til hvilke benævnelser som regnskabsposterne skal have, og i hvilken rækkefølge de skal opstilles. Loven sikrer, at regnskabet altid er overskueligt og sammenligneligt.

De to forskellige opstillingsformer, som man kan anvende til resultatopgørelsen, er hhv. den artsopdelte og den funktionsopdelte.

Artsopdelt resultatopgørelse

Ved den artsopdelte resultatopgørelse, opdeler man alle virksomhedens omkostninger op efter omkostningernes art f.eks. materialer, løn, husleje osv. 

Funktionsopdelt resultatopgørelse

Ved den funktionsopdelte resultatopgørelse, opdeler man omkostningerne i virksomheden op, efter hvilken organisatorisk funktion omkostningerne er fremkommet af. F.eks. vil nogle omkostninger fremkomme fra forskellige funktioner som distribution, administration, produktion, salg osv.

Det skal understreges, at resultatet ikke vil blive påvirket af, hvorvidt man vælger den artsopdelte eller funktionsopdelte resultatopgørelse. Det er udelukkende et spørgsmål om præsentation. Afhængigt af virksomhedstypen, kan den ene opstillingsform være mere oplagt at anvende end den anden.

Hvad skal medregnes i resultatopgørelsen?

Når resultatopgørelsen udarbejdes, skal samtlige indtægter og omkostninger indenfor den givne periode inkluderes. I tilfælde af at der et par dage inden regnskabsårets afslutning endnu ikke er modtaget betaling for en ydelse, eller at man omvendt selv endnu ikke har betalt for en ydelse, skal dette stadig inkluderes i resultatopgørelsen, selvom betalingen endnu ikke har fundet sted.

Klik her for at få 3 gratis tilbud på udarbejdelse af dit årsregnskab