Balance

Hvad er en balance?

En balance er en opgørelse over en virksomhedens samlede aktiver og passiver. Aktiverne og passiverne skal altid give den samme total, deraf kommer navnet balance.

Formålet med balancen er at give et overblik over virksomhedens samlede værdi inden for en given periode på et givent tidspunkt. Et årsregnskab skal altid indeholde en balance og en resultatopgørelse, og derfor skildrer balancen typisk et øjebliksbillede af virksomhedens værdi ved regnskabsårets afslutning.  

Få tilbud fra revisorer til årsregnskabet

Hvad skal balancen indeholde?

Balancen opdeler og lister hhv. aktiverne og passiverne i virksomheden. Totalen af hhv. de samlede aktiver og de samlede passiver skal altid give det samme resultat.

Aktiverne udgør det der kaldes kapitalanvendelsen, altså hvad pengene i virksomheden er brugt på og bundet i. Eksempler på poster som kan findes under aktiverne er:

 • Varebeholdning
 • Likvider
 • Debitorer: Personer og virksomheder som skylder penge til virksomheden.
 • Anlægsaktiver herunder:
  - Materielle anlægsaktiver som biler, bygninger, computere mv.
  - Immaterielle anlægsaktiver som goodwill, varemærker, patenter mv.
  - Finansielle anlægsaktiver som værdipapirer og generelt pengemæssige aktiver.

Passiverne udgør det der kaldes kapitalfremskaffelsen, altså hvordan virksomheden har fremskaffet kapitalen. Eksempler på poster som kan findes under passiverne er:

 • Egenkapital
 • Hensatte forpligtigelser
 • Kortfristet gæld
 • Langfristet gæld

Lovmæssige opstillingskrav

Ifølge Årsregnskabsloven §23 skal en balance opstilles i skematisk form. Dette har indvirkning på rækkefølgen af posterne samt deres benævnelse. Balancen kan heraf kun udarbejdes efter to forskellige opstillingsformer:

 • Kontoformen: Denne form er den mest brugte og udbredte opstillingsform. Her vil egenkapitalen fremgå som det første, og derefter kommer de hensatte forpligtigelser og til sidst gældsforpligtigelserne.
   
 • Beretningsformen: Denne opstillingsform bliver sjældent anvendt. Ved denne opstillingsform vil den kortfristet gæld fremgå som det første, herefter følger den langfristet gæld og til sidst egenkapitalen. 

Få hjælp fra en revisor

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor til årsregnskabet. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer. 

Få tilbud fra revisorer til årsregnskabet