Hvordan forløber et dødsboskifte, og hvad skal pårørende vide?

Når vi mister en højt-elsket pårørende, er opgør af værdigenstande og arv oftest det sidste vi har lyst til at tage stilling til, og sætte os ind i. Det er derfor en god ide at være indforstået med dødsboskiftets process og dine rettigheder som pårørende længe inden du befinder dig i den sørgmodige situation.

Når den pårørende afgår ved døden, efterlader de, i langt de fleste tilfælde, værdigenstande som vedkommendes pårørende står tilbage med opgørelsen af. Da fordeling af arv, betaling af eventuel gæld, monetær vurdering af fast ejendom og køretøjer mv. kan være ualmindeligt svært at skabe overblikket over, vælger mange at bestille en bedemand til enkelte eller flere af de fornødne opgaver.

Det skal selvfølgelig siges, at det hverken er lovpligtigt eller en forudsætning for boskifte at bestille en bedemand. Alt efter opgavernes natur og omfang vil du dog med stor sandsynlighed finde tryghed i objektiv og specialiseret vejledning. Selvsamme vejledning kan dog i mange tilfælde også findes hos økonomisk og juridisk faglige specialister.

Vil du sættes i kontakt med en økonomisk eller juridisk rådgiver, så udfyld vores formular og modtag uforpligtende tilbud fra specialister, der interesserer sig for din konkrete sag.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har behov for eksperthjælp? Så læs nedenstående udlæg af de syv situationer du kan befinde dig i som pårørende af en afdød og arving til dødsboet.

Hvordan forløber processen for dødsboskifte?

Der findes syv former for dødsboskifte og processen afhænger af dødsboskiftets forhold. (Disse er opstillet af begravelsesguiden.dk.)

Boudlæg

Ved et boudlæg forekommer et egentligt skifte ikke, da der til anvendelse kun må være værdi nok til at dække udgifterne forbundet med begravelsen. Ved et boudlæg hæfter den afdødes arvinger ikke for eventuel gæld, med pantegæld som undtagelse, men har dog pligt til at dække begravelsesomkostninger og rydning af den afdødes bolig. Har den afdøde aktive abonnementer (eksempelvis, blade, tv-pakker og mobil) er arvinger ikke forpligtet til at opsige disse, men af høflighed vælger mange at påtage sig dette ansvar alligevel.

Finder boudlæg relevans i din situation er en advokat ikke nødvendig at inddrage. Boudlæg er en enkelt måde at opgøre dødsboer med få aktiver på. Det juridiske aspekt af dette dødsboskifte kan klares ved at udfylde de respektive blanketter på Domstol.dk.

 

 

Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Hvis du og den afdøde var efterladt som ægtefæller og jeres samlede formue er under 740.000 kr. (tal fra 2017) vil du som ægtefælle få den samlede arv udleveret. Den vil ikke gå til børn, uanset forbindelse til den afdøde - dette inkluderer tvangsarv.

Formuen opgøres i al værdi/aktiver/ejendele med eventuel gæld fratrukket. Den afdødes pension og øvrige opsparinger medregnes i formuen - din, som ægtefælle, gør dog ikke.

Som arving af din og din ægtefælles samlede formue skal du dog være særlig opmærksom på proklama, der er en meddelelse til kreditorer om, at din pårørende er afgået ved døden. Proklama figurerer som en opfordring til indsamling af den respektive gæld. Kreditorer kan anmelde deres krav på gælden inden 8 uger fra dødstidspunktet.

Ved dette dødsboskifte kan det være en god ide, at kontakte en dødsboadvokat for at sikre, at arven og gælden afvikles korrekt og rettidigt.  

Uskiftet bo

Er den samlede formue af en størrelse, som gør reglerne med ægtefælleudlæg irrelevante, kan den alternative løsning være, at den efterladte ægtefælle hensidder i uskiftet bo. For at dette kan lade sig gøre, findes følgende tre betingelser:

  1. Du kan som ægtefælle hensidde med den afdødes ejendele, såfremt disse ikke er gjort til særeje. Al særeje skal skiftes. Dette er dog i mange tilfælde afviklet af testamenter eller ægtepagter.
  2. Du har ret til at hensidde med jeres fælles livsarvinger, dog skal særbørn give samtykke.
  3. Du må ikke være under konkurs, da du skal være kapable til at opfylde dine forpligtelser (solvenskrav). Ligeledes må du ikke være umyndig.

Når du som pårørende vælger, at hensidde i uskiftet bo indtræder du i den afdødes sted, herved forstået, at der ikke sker et egentligt skifte, men at du derimod stedfortræder for den afdøde.

Der vil være behov for advokatbistand i forbindelse med hensidden i uskiftet bo.

Privat skifte

Ved et privat skifte håndteres dødsboet af den afdødes arvinger uden indblanding fra en, af skifteretten udpeget, bobestyrer. Trods den private håndtering af boskiftet, skal advokatbistand dog til, da en række betingelser skal opfyldes:

  1. Alle arvinger skal være enige om, at boet ikke skal opgøres af en bobestyrer. Ligeledes skal alle arvinger være enige om, hvad der skal gøres med boet, og hvorledes værdi skal distribueres. Der er dog intet til hinder for at et bo, der indledningsvis behandles af et privat skifte, overlades til en bobestyrer, hvis uenigheder skulle opstå.
  2. Det er en forudsætning for et privat skifte, at dødsboets aktiver kan dække boets passiver og eventuelle gældsforpligtelser. Kan de ikke det, skal boet overgå til skifteretten.
  3. I forbindelse med et privat skifte skal mindst én arving være kvalificeret til at underskrive en solvenserklæring - en erklæring om at arvingerne er solvente.
  4. Mindst én af arvingerne skal have hjemting i Danmark. Boet kan stadig skiftes privat, selvom alle arvinger bor i udlandet. Dette er dog forudsat, at der stilles sikkerhed for  boafgifternes betaling.
  5. Der må slutteligt ikke være hensyn, der modsiger et privat skifte. Dette kan eksempelvis være, at skifteretten vurderer, at boets kreditorer ikke ville blive dækket, eller at arvingerne ikke formår, at fordele arven.

Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er meget lig et private skifte, som beskrevet ovenfor, men hvor skiftet kan foregå på en forenklet måde. I et almindelig private skifte, skal der betales en retsafgift på 2.500 kr. (hvis boets nettobeholdning er under 1 mio. kr.), hvor der ved et forenklet privat skifte kun skal betales 1.000 kr. Dette skyldes, at et forenklet skifte finder sted, hvor ægtefællen er enearving, og hvor boets størrelse overstiger boudlægget, men stadig er af en begrænset størrelse, der ikke kræver betaling af bo- og tillægsafgift.

Bo- og tillægsafgift skal ikke betales, hvis nettobeholdningen på den afdødes dødsdag er mindre end bundfradraget, der i 2017 var 276.600 kr.

Det skal nævnes, at hvis ægtefællen som enearving overtager boet, overtager vedkommende også den afdødes skattemæssige stilling - i samme forstand som ved uskiftet bo.

Bobestyrerbehandling

En bobestyrer vil indlede og styre dødsbobehndlingen. Bobestyreren vil, i samarbejde med arvingerne, fordele boet. Ved afslutning vil der udarbejdes en boopgørelse, hvor boets aktiver samt deres fordeling (til arvinger, salg, kreditorer mv.) beskrives. Boopgørelsen skal forekomme senest 2 år efter dødsfaldet.

Alle parter vil  blive indkaldt til et afsluttende møde, for at godkende boets fordeling.

Insolvent dødsbo

Ved et insolvent dødsbo overstiger boets gæld værdien af boets aktiver. Arvinger kan derfor ikke gøre krav på den afdødes værdigenstande. Et insolvent bo vil blive behandlet af en bobestyrer.

Et insolvent bo behandles i overensstemmelse med konkursloven. Boets proklama vil således indrykke, hvorefter kreditorer har 8 uger til at gøre deres krav.

Findes der ikke tilstrækkelige midler til at dække bobestyrerens honorar, vi Skifteretten afholde dette.

Hvis du er arving af et bo, der erklæres insolvent, vil du være ansvarlig for begravelsens omkostninger, da disse ikke kan dækkes af boet.

Insolvens er dog en erklæring, der først kan forekomme efter boet indledningsvist behandles som solvent privat skifte. Du har som arving, ved et privat skifte, ret til at “levere boet tilbage”, hvis det erklæres insolvent. På denne måde hæfter du således ikke for afgifterne forbundet med et privat skifte. Ved insolvens skal skifteretten kontaktes.

Kilde: begravelsesguiden.dk

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud