Den 1. juli 2022 trådte nogle enkelte krav i kraft for alle omfattede virksomheder. Men størstedelen af kravene, inklusiv kravene til et digitalt bogføringssystem, forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2024 - og lidt senere for små virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Tanken bag den nye bogføringslov er, at bogføringen skal være digital. Dette gælder digital registrering af alle bilag samt brug af et godkendt digitalt bogføringssystem. Man har således en flerårig periode fra 2023-2026 til at erstatte Excel og de fysiske fakturaer med en digital løsning som Billy.

Ny bogføringslov

Bogføringsloven trådte officielt i kraft den 1. juli 2022, dog er det ikke alle krav, der er trådt i kraft endnu. Men ét væsentligt krav er dog allerede trådt i kraft, og det er kravet om udarbejdelse af en beskrivelse af din virksomheds bogføringsprocedurer. 

Dette krav i den nye bogføringslov forudsætter, at din virksomhed udarbejder en beskrivelse af jeres bogføringsprocedurer, herunder procedurerne for jeres transaktionernes løbende registrering og betryggende opbevaring, samt hvem der er ansvarlig for procedurerne. Det blev bestemt, at alle virksomheder skal efterleve kravet i deres førstkommende nye regnskabsår, som er startet efter 1. oktober 2022. Dette betyder selvfølgelig, at de fleste virksomheder havde sådan en beskrivelse klar den 1. januar 2023. 

Beskrivelsen skal udarbejdes og opbevares, så Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en eventuel kontrol kan få denne udleveret. 

Det kan være svært at finde rundt i den nye bogføringslov med forskellige krav og forskellige datoer, man skal være opmærksom på. Derfor har vi udarbejdet denne artikel, der beskriver følgende punkter:

  1. Digital bogføring.
  2. Krav til digital bogføringssystem.
  3. Skal revisorer bogføre digitalt?
  4. Erhversstyrelsen fører kontrol på bogføring.
  5. Find revisor.

Digital bogføring

Den væsentligste og mest omfattende ændring i den nye bogføringslov er de nye krav om digital bogføring. Formålet med disse krav er, at man sikrer korrekt bogføring, øget IT-sikkerhed og automatisering af bogføringen.

Men udover disse formål så er der også en række andre fordele ved at gøre bogføringen og opbevaringen af bilag digital. Risikoen for at miste vigtige bilag bliver minimeret, du hjælpes til ikke at begå fejl, når du bogfører, og en stor del af den administrative arbejdsbyrde i din virksomhed bliver lettet.

Den digitale bogføring vil give myndighederne lettere adgang til virksomhedernes regnskaber, hvorfor det fra et samfundsperspektiv også er en fordel, at indsatsen mod finansiel kriminalitet styrkes. Intentionen er bl.a. at gøre det sværere at udføre sort arbejde og at give myndighederne bedre indblik i virksomhedernes løbende indtægter og udgifter samt at undgå hvidvaskning.

Krav til digital bogføringssystem

Allerførst er det vigtigt, at man som udbyder af et digitalt bogføringssystem er sikker på, at dit bogføringsprogram lever op til de krav, som Erhvervsstyrelsen har formuleret for digitale bogføringssystemer. 

Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde en liste over alle godkendte bogføringssystemer i Danmark, som vil blive offentliggjort den 1. januar 2024. Derfor er det vigtigt, at du som udbyder anmelder dit system til Erhvervsstyrelsen senest den 31. oktober 2023 for at blive registreret som et godkendt bogføringssystem. Denne liste vil også gøre det nemmere for virksomheder at vælge et system, der lever op til den nye bogføringslov og giver den nødvendige digitale sikkerhed.

De digitale bogføringssystemer skal opfylde tre overordnede krav, uagtet om det er en af disse tre forskellige systemer; cloud-baserede systemer, hybrid-systemer eller specialudviklede systemer. De tre grundlæggende krav til digitale bogføringssystemer er:

  • Systemet skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i fem år.

  • Systemet skal have passende tekniske og organisatoriske IT-sikkerhedsforanstaltninger, der til stadighed sikrer, at systemet har et højt IT-sikkerhedsniveau i forhold til de funktioner, som et digitalt standard bogføringssystem skal understøtte - f.eks. bruger- og adgangsstyring samt automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.

  • Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer, f.eks. ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer og ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.

I henhold til den nye bogføringslov og kravet om digital bogføring, så er udbydere af digitale bogføringssystemer forpligtede til at stille virksomhedens registrerede transaktioner og bilag til rådighed for bl.a. myndighederne. Det er med det ovennævnte formål om at øge indsatsen mod finansiel kriminalitet ved at gøre det svært for virksomheder at skjule bogføringsmateriale.

Har du brug for et digitalt bogføringssystem, også kaldet et regnskabsprogram, der lever op til de nye krav, så vil vi råde dig til at benytte dig af Billy til din bogføring.

Skal revisorer bogfører digitalt?

Alle der har med bogføring at gøre skal være opmærksom på den nye bogføringslov. Det er nemlig ikke kun virksomheder, der er omfattet af reglerne. En revisor eller en bogholder der står for bogføringen i andre virksomheder skal også leve op til de samme krav som virksomhederne, de bogfører for. 

Kravet om digital bogføring omfatter følgende to grundlæggende bogføringspligter:

  • Registrering af virksomhedens transaktioner i et digitalt bogføringssystem. 

  • Opbevaring af registreringer og bilag, der dokumenterer registreringerne, i et digitalt bogføringssystem, eller som minimum opbevaring af en fuldstændig sikkerhedskopi heraf, på en server hos en udbyder eller en anden tredjepart.

Erhvervsstyrelsen fører kontrol på bogføring

Erhvervsstyrelsen har tidligere kun kunne foretage kontrol af årsrapporter, som den foreligger i den indsendte form. Men nu kan styrelsen også dykke ned i det bagvedliggende regnskabsmateriale, da de kan forlange at få det udleveret, og Erhvervsstyrelsen kan også inddrage din revisor og bede om en erklæring.

Konstaterer Erhvervsstyrelsen, at din virksomhed ikke overholder reglerne og bogfører i overensstemmelse med loven, vil den få en påtale eller er påbud. Hvis du ikke retter op på disse fejl, så kan din virksomhed ende med at blive tvangsopløst.

Bødestørrelsen for overtrædelser vil ligeledes vokse og være omsætningsbestemt. I den nye bogføringslov er straffebestemmelsen blevet væsentligt skærpet. Dette betyder, at overtrædelser kan koste op til 1,5 mio. kr. i bøde. Bødestraffen beregnes efter, hvor omfattende den begåede lovovertrædelse er sammenholdt med virksomhedens størrelse.

Oversigt over bødeniveauer for overtrædelser af bogføringsloven

Du kan se en oversigt over de forskellige niveauer af bøder for overtrædelse af bogføringsloven nedenfor:

  Virksomhed med en nettoomsætning under 10 mio. kr. Virksomhed med en nettoomsætning mellem 10-100 mio. kr. Virksomhed med en nettoomsætning over 100 mio. kr.
Mindre omfattende overtrædelser 10.000-25.000 kr. 25.000-100.000 kr. 100.000-250.000 kr.
Mere omfattende overtrædelser 25.000-100.000 kr. 100.000-250.000 kr. 250.000-1.000.000 kr.
Særligt omfattende overtrædelser (skærpet bøde) 100.000-250.000 kr. 250.000-1.000.000 kr.

1.000.000-1.500.000 kr.

Hjælp til bogføring

Den nye bogføringslov er offentliggjort, og nogle af kravene er allerede trådt i kraft. De kommende år vil flere krav træde i kraft, ligesom kravene til et digitalt bogføringssystem vil træde i kraft 1. januar 2024. Derfor vil vi råde dig til at leve op til de nye krav allerede i dag.

Men synes du, at det er svært at finde rundt i alle de nye krav og den nye bogføringslov? Så kan vi hjælpe dig. Hos Ageras matcher vi dig nemlig med den helt rette revisor eller bogholder, der er specialister og føler sig hjemme i den nye lov. Vi sender dig et tilbud på op til 3 forskellige revisorer - helt gratis og uforpligtende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud