Skilsmisse kan være en tung og følelsesmæssigt hård process at gennemgå, især når der er børn involveret. Det kan være meget svært at vide, hvor man skal starte og slutte, samt hvordan man bliver enige om alle de forhold, der skal tages fælles beslutninger om. Der skal blandt andet tages stilling til retfærdig opdeling af fællesejet, gælden samt beslutninger om forældremyndighed.

I 2019 trådte en ny skilsmisselov, med særligt fokus på børnene, i kraft.

Børnene berøres af skilsmissen

Det er svært at gennemføre en fuldkommen gnidningsfri skilsmisse, da familiedynamikken ultimativt vil være anderledes fremadrettet. En undersøgelse foretaget af Egmont Fonden og Børns Vilkår påpeger, at børnene ofte mærkes af skilsmissen, da op mod 47% af fraskilte forældre beskriver deres forhold som konfliktfyldt. For at beskytte skilsmissebørn mod negativ påvirkning har regeringen i samarbejde med Folketinget udarbejdet et nyt familieretligt system, der varetager børnenes interesser. Dette skyldes at det nuværende system ikke vurderes at være optimalt, samt for at sikre et enklere forløb for det høje antal skilsmisser; Ifølge Danmarks Statistik blev 31.777 mennesker viet i 2017 og 15.169 blev skilt, hvilket udgør en skilsmisseprocent på ca. 47%. Der er mange eksperter, der bidrager med bud på rationalet og begrundelserne for skilsmisser og den høje procentdel, men uanset grundlaget vil to forældre altid ønske for deres børn, at de påvirkes mindst muligt af skilsmissen. Regeringens nye tiltag er som beskrevet nedenfor.

Der er 5 nye systemer, der trådte i kraft d. 1. april 2019.

Familieretshuset

Familieretshuset vil erstatte statsforvaltningen. Det fungerer således, at hver sag bliver screenet og placeret i et grønt, gult eller rødt spor. Sagerne sorteres i kategorierne efter deres vurderede kompleksitet. I det grønne spor placeres familier uden bemærkelsesværdige konflikter - her skal myndighederne ikke involveres. Det gule spor er til enkle sager, hvor der vurderes et behov for rådgivning og mediation af mindre konflikter. Slutteligt er det røde spor egnet til sager, der kræver afgørelse i Familieretten for at sikre de involverede børns trivsel.

Formålet med at inddele sagerne i disse spor er, at sikre at alle familier får den nødvendige hjælp.

Familieretten

Dette tiltag sikrer, at der i byretterne er en dommer, der træffer afgørelser af konfliktfyldte og komplekse sager. Forældreretten skal også behandle sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve de respektive afgørelser. Fuldbyrdelse af familieretten vil fremadrettet kun forekomme  i tilfælde, hvor det vurderes at barnets interesser er varetaget. Retten vil heraf få flere redskaber til at nå frem til de bedste løsninger.

Børneenheden

Der oprettes en særlig børneenhed, der har til formål at tage hånd om om børnene og sikre, at deres trivsel er det primære fokus under hele skilsmisseforløbet. Enheden drives af børnesagkyndige, der ydermere sikrer, at børnene inddrages så tidligt og skånsomt som muligt.

Refleksionsperiode

Af hensyn til børnene indføres en såkaldt refleksionsperiode på 3 måneder for familier med børn. Dette gøres med henblik på at sikre, at forældre har givet skilsmissen nok omtanke. Såvel børn som forældre tilbydes i denne periode rådgivning for at give afklaring omkring skilsmissens betydning for alle involverede parter - især børnene.

Ligeværdigt forældreskab

Forældrene skal behandles ligeligt og sikres ligelig forældreskab. Det vil herudover være muligt, at børnene har bopæl hos begge forældre, således at der ikke længere kun vil være én bopælsforældre. Er begge forældre for fremtiden bopælsforældre, vil børne- og ungeydelsen fordeles ligeligt mellem begge forældre.

En advokat eller jurist kan hjælpe

Alt i alt handler det i sidste ende om at sikre, at børnene kommer helskindet fra skilsmissen; Dette skal alle familier beslutte sig for, hvordan de gør bedst muligt, da dette selvfølgeligt vil være individuelt og situationsbestemt.

Skilsmissen kan ofte være stressende og uoverskuelig, og af selvsamme årsag kan det være en god ide at lade en advokat hjælpe, da vedkommende agerer som mellemmand. Erfaringen og det objektive overblik som advokaten besidder kan være betryggende for begge parter.

Det er selvfølgelig ikke et krav at bruge en skilsmisseadvokat, men det kan være en god ide for at forstå jeres rettigheder - især, hvis du og din partner ikke er enige.

Sådan kan Ageras hjælpe

Skilsmissesager er meget personlige, hvorfor vi, efter at have sat os grundigt ind i din sag og dine behov, finder de tre bedste advokater i vores netværk til din konkrete sag. Udfyld vores formular og modtag tre gratis og uforpligtende tilbud fra os.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud