Ved årsafslutningen i enhver virksomhed er det altid tilbagevendende spørgsmål: hvordan skal årets aktiver behandles i regnskabet? Er man ikke så erfaren, kan det være svært at skelne mellem de mange regnskabsmæssige betegnelser og deres betydninger for regnskabet.

Småaktiver

Noget af det første man støder på som virksomhedsejer er behovet for småaktiver - også kaldet småanskaffelser. Det kan f.eks. være mobiltelefoner, en kaffemaskine, en printer eller lignende. For at gå under betegnelsen småaktiver skal to betingelser opfyldes. Prisen på det indkøbte må max. være 32.000 kr. i 2023 ekskl. moms. Derudover må tingen ikke indgå som del af en sammenhæng som f.eks. et skrivebord og en stol, men skal kunne bruges enkeltvis som f.eks. en mobiltelefon.

Koster det indkøbte derimod mere end 32.000 kr. ekskl. moms, går det under betegnelsen ”aktiv”, som er aktiver, der udgør en større værdi for virksomheden. Det kan f.eks. være biler, maskiner eller ejendomme.

Forskellen på småaktiver og aktiver er, måden du skal behandle dem på regnskabsmæssigt. Mens et småaktiv regnes for en driftspost – altså noget, som mister sin værdi her og nu, og dermed bliver straksafskrevet, beholder et aktiv sin værdi for firmaet gennem en årrække.

Regeringen bestemmer hvert år satserne for bl.a. bagatelgrænsen på de 32.000 kr. ekskl. moms, som skiller småaktiver og aktiver fra hinanden.

Hvad er en skattemæssig afskrivning?

Når en virksomhed indkøber aktiver for mere end 32.000 kr. som f.eks. en firmabil, vil den over tid miste sin værdi. Det vil sige blive mindre værd, jo ældre den er. Afskrivning er altså en måde at værdisætte prisen på din firmabil, selv når den er f.eks. 10 år gammel. Læs mere om beskatning af fri bil her.

Ved anskaffelse af firmabil, skal man altid vurdere dens levetid, scrapværdi og afskrivningsmetode. Den regnskabsmæssige værdi af bilen skal afspejle den værdi, som den har for virksomheden.

Afskrivningsmetoden vælges ud fra den model, som bedst afspejler bilens værdiforringelse over tid.

Vi anbefaler altid, at du kontakter en revisor med henblik på rådgivning om, hvilken afskrivningsmodel der er bedst for dig og din virksomhed.

Helt grundlæggende skal det nævnes, at der både findes regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger, og at disse ikke nødvendigvis er ens. Forskellen mellem den regnskabsmæssige afskrivning og den skattemæssige afskrivning er følgende:

Regnskabsmæssige afskrivninger

Regnskabsmæssige afskrivningers formål er helt enkelt at give den som læser regnskabet et tydeligt billede af virksomhedens aktiver ved udgangen af året. Det vil sige, hvor meget virksomhedens aktiver er afskrevet i løbet af året. På den måde får man et retvisende billede af virksomhedens reelle værdi.

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivningers formål er at sikre, at man opnår fradrag på den værdiforringelse, der opstår på aktiver i løbet af året. Dette gælder dog kun aktiver som bruges i forbindelse med erhverv. Ligesom det gør sig gældende med regnskabsmæssige afskrivninger, er skattemæssige afskrivninger med til at give et retvisende billede af virksomhedens reelle værdi. Dermed sikrer de skattemæssige afskrivninger, at man ikke betaler skat af mere end højst nødvendigt.

Bruges aktivet kun delvist til erhverv, er det kun muligt at opnå fradrag på den del, som anvendes i erhvervet. Det er vigtigt at nævne, at det ikke er muligt at afskrive på et aktiv, hvis det er købt med videresalg for øje, idet det vil blive betragtet som lagerforøgelse. Før afskrivningen kan påbegyndes, skal aktivet være leveret til virksomheden og være klar til at blive taget i brug.

Medarbejder der diskuterer nogle grafikker

Hvilke afskrivninger er der?

Der findes tre former for afskrivninger:

Lineære afskrivninger

Er den mest brugte afskrivningsmetode, hvor man hvert år afskriver lige store beløb gennem hele aktivets levetid.

Saldometoden

Bruges i situationer hvor aktivets værdiforringelse er størst i starten af brugsperioden.
Aktivet afskrives med en forudbestemt fastsat procentsats.

Straksafskrivninger Her kan man afskrive hele aktivets værdi, samme år som købet er foretaget.

For at kunne afskrive et aktiv, er det en betingelse, at der sker en løbende værdiforringelse. Dette kan ske ved en af følgende årsager: slid, beskadigelse eller en teknisk/økonomisk forringelse. Med andre ord er det altså muligt at afskrive din firmabil, så snart den er leveret og taget i brug.

Det er i nogle tilfælde muligt at benytte sig af den såkaldte straksafskrivning, hvor aktivet afskrives med det samme, i stedet for over en årrække. Dette er dog kun gældende i følgende tilfælde:

 • Hvis den fysiske levetid på aktivet vurderes til at være mindre end 3 år.
 • Hvis der er tale om software og licenser til IT-udstyr.
 • Hvis aktivet ikke indgår i et samlesæt, og anskaffelsessummen holder sig under den lovbestemte bagatelgrænse på 32.000 kr.
 • Hvis aktivet skal bruges til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Afskrivning ved ophørt virksomhed

Skulle man komme i den situation, at virksomheden nedlægges eller sælges, er det ikke længere muligt at afskrive aktiver i hele salgs- eller ophørsåret. Du får til gengæld mulighed for at tage saldoværdien af de solgte aktiver med som tab eller gevinst i virksomhedens sidste årsregnskab. Med andre ord vil det sige, at der skal betales skat af gevinsten ved overskud, og at der er fradrag for tabet.

Håndværker med mobiltelefon og pc

Hvilke aktiver er der?

Der findes mange forskellige former for aktiver, og det er ofte typen, som definerer, hvilken afskrivningsmetode der skal benyttes. Er du i tvivl, så kontakt altid din revisor for afklaring.

Aktiver kan inddeles i følgende kategorier:

Materielle anlægsaktiver Driftsmidler
Bygninger og installationer
Indretning i lejede lokaler
Kunstnerisk udsmykning
Skibe
Immaterielle anlægsaktiver Goodwill
Varemærker
Patenter
...
Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer
Kapitalandele
Pengemæssige aktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver og i særdeleshed driftsmidler som maskiner, bil, mobiltelefon og pc, er de mest hyppige former for aktiver. Reglerne for afskrivning for disse gælder som ovenfor nævnt.

Det er imidlertid værd at være opmærksom på, at der findes specielle regler for afskrivning af bygninger. Der findes nemlig en såkaldt negativliste for bygninger, som ikke kan afskrives, da disse ikke slides nær så meget som andre bygninger.

Negativliste:

 • Kontorer.
 • Bygninger som bruges af virksomheder til betalingsformidling, såsom pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber med flere.
 • Bygninger til beboelse eller hertil knyttede formål. Dette gælder dog ikke bygninger, som er omfattet af lov om social service såsom hoteller, campinghytter eller døgninstitutioner.
 • Hoteller og plejehjem der er opdelt i ejerlejligheder.
 • Bygninger brugt til sygdomsbehandling, såsom hospitaler, fødeklinikker, tandlægeklinikker og klinikker for fysioterapi.

Hvis en afskrivningsberettiget bygning har en geografisk eller økonomisk forbindelse til en bygning, som er på negativlisten, er det undtagelsesvis muligt at opnå tilladelse til også at afskrive denne bygning. Det kan f.eks. være et kontor, som ligger i forlængelse af en produktionshal. Samme regler gør sig gældende for udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn og lignende.

Er du i tvivl om, hvorvidt din bygning kan afskrives, anbefaler vi, at du kontakter din revisor, som kan hjælpe dig med at indhente et bindende svar fra skat.

Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at investere i ny grund, bygning eller tilbygning. Det bindende svar fra skat bør altid indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når en virksomhed investerer i byggerier eller lignende. Det har nemlig stor regnskabsmæssig betydning, om en bygning kan afskrives.

Et kontor

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er ting, som virksomheden ejer, men som ikke er fysiske. Det kan f.eks. være patenter, varemærkerettigheder eller goodwill. Disse kan, ligesom materielle aktiver, afskrives - men kun hvis de har en begrænset økonomisk levetid.

Eksempler:

 • Patenter hvis maksimale levetid bestemmes ved lov.
 • Varemærker som ikke automatisk har uendelig levetid.
 • Transfersummen for sportsstjerner, som er den betaling sportsudøveren modtager for, at en bestemt klub har eneret til ham eller hende. Efter en begrænset periode vil sportsstjernen igen være fri til at forhandle nye aftaler med andre klubber.

Afskrivningsperioden på immaterielle anlægsaktiver er normalt lang. Man kan dog i sjældne tilfælde, som under finanskrisen, opleve at virksomhedens goodwill forsvinder og bliver afskrevet hurtigt.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er, som ordet indikerer, aktiver af finansiel karakter, som f.eks. obligationer, aktier mv., og identificeres ofte ved vedvarende ejerskab på mere end ét år.

Det er frivilligt om man vælger at afskrive sine aktiver, men det kan have store skattemæssige fordele.

Afskrivninger kan være komplicerede og skulle du være i tvivl om, hvad der bedst kan betale sig for dig og dit firma, anbefaler vi altid, at du kontakter en revisor for rådgivning.

Hjælp til skattemæssige afskrivninger

Hos Ageras er vi specialister i at finde de rigtige eksperter og skabe det perfekte match. Hvis du derfor har brug for en ekspert til at hjælpe dig med skattemæssige afskrivninger, er du  kommet til de helt rette. Vi giver dig nemlig op til tre forskellige tilbud på revisorer - helt gratis og uforpligtende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud