Ved årsafslutningen i enhver virksomhed er det altid tilbagevendende spørgsmål: hvordan skal årets anskaffelser behandles i regnskabet? Er man ikke så erfaren, kan det være svært at skelne mellem de mange regnskabsmæssige betegnelser og deres betydninger for regnskabet.

Småanskaffelser

Noget af det første man støder på som virksomhedsejer er behovet for småanskaffelser. Det kan f.eks. være mobiltelefoner, en kaffemaskine, en printer eller lignende. For at gå under betegnelsen småanskaffelser skal to betingelser opfyldes. Prisen på det indkøbte må max. være 13.800 kr. eks. moms. Derudover må tingen ikke indgå som del af en sammenhæng, som f.eks. et skrivebord og en stol, men skal kunne bruges enkeltvis som f.eks. en mobiltelefon.

Koster det indkøbte derimod mere end 13.800 kr. går den under betegnelsen ”aktiv”, som er anskaffelser der udgør en større værdi for virksomheden. Det kan f.eks. være biler, maskiner eller ejendomme.

Forskellen på småanskaffelser og aktiver er måden du skal behandle dem på regnskabsmæssigt. Mens en småanskaffelse regnes for en driftspost – altså noget som mister sin værdi her og nu og dermed bliver straksafskrevet, beholder et aktiv sin værdi for firmaet gennem en årrække.

Regeringen bestemmer hvert år satserne for bl.a. bagatelgrænsen på de 13.800 kr. som skiller småanskaffelser og aktiver fra hinanden.

Hvad er en skattemæssig afskrivning?

Når en virksomhed indkøber aktiver for mere end 13.800 kr. som f.eks. en firmabil, vil den over tid miste sin værdi, det vil sige blive mindre værd jo ældre den er. Afskrivning er altså en måde at værdisætte prisen på din firmabil, selv når den er f.eks. 10 år gammel. Læs mere om beskatning af fri bil her.

Ved anskaffelse af firmabil, skal man altid vurdere dens levetid, scrapværdi og afskrivningsmetode. Den regnskabsmæssige værdi af bilen skal afspejle den værdi, som den har for virksomheden.

Afskrivningsmetoden vælges ud fra den model, som bedst afspejler bilens værdiforringelse over tid.

Vi anbefaler altid at du kontakter en revisor, med henblik på rådgivning om hvilken afskrivningsmodel, der er bedst for dig og din virksomhed.

Helt grundlæggende skal det nævnes at der både findes regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger og at disse ikke nødvendigvis er ens. Forskellen mellem den regnskabsmæssige afskrivning og den skattemæssige afskrivning er følgende:

Regnskabsmæssige afskrivninger

Regnskabsmæssige afskrivningers formål er helt enkelt at give den, som læser regnskabet, et tydeligt billede af virksomhedens aktiver ved udgangen af året. Det vil sige, hvor meget virksomhedens aktiver er afskrevet i løbet af året. På den måde får man et retvisende billede af virksomhedens reelle værdi.

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivningers formål er at sikre, at man opnår fradrag på den værdiforringelse der opstår på aktiver i løbet af året. Dette gælder dog kun aktiver som bruges i forbindelse med erhverv. Ligesom det gør sig gældende med regnskabsmæssige afskrivninger, er skattemæssige afskrivninger med til at give et retvisende billede af virksomhedens reelle værdi. Dermed sikrer de skattemæssige afskrivninger, at man ikke betaler skat af mere end højst nødvendigt.

Bruges aktivet kun delvist til erhverv, er det kun muligt at opnå fradrag på den del som anvendes i erhvervet. Det er vigtigt at nævne, at det ikke er muligt at afskrive på et aktiv, hvis det er købt med videresalg for øje, idet det vil blive betragtet som lagerforøgelse. Før afskrivningen kan påbegyndes, skal aktivet være leveret til virksomheden og være klart til at blive taget i brug.

Medarbejder der diskuterer nogle grafikker

Former for afskrivninger

Der findes tre former for afskrivninger:

Lineære afskrivninger

Er den mest brugte afskrivningsmetode, hvor man hvert år afskriver lige store
beløb gennem hele aktivets levetid.

Saldometoden

Bruges i situationer hvor aktivets værdiforringelse er størst i starten af
brugsperioden. Aktivet afskrives med en forudbestemt fastsat procentsats.

Straksafskrivninger Her kan man afskrive hele aktivets værdi, samme år som købet er foretaget.

For at kunne afskrive et aktiv, er det en betingelse at der sker en løbende værdiforringelse. Dette kan ske ved en af følgende årsager: slid, beskadigelse eller en teknisk/økonomisk forringelse. Med andre ord er det altså muligt at afskrive din firmabil, så snart den er leveret og taget i brug.

Det er i nogle tilfælde muligt at benytte sig af den såkaldte straksafskrivning, hvor aktivet afskrives med det samme, i stedet for over en årrække. Dette er dog kun gældende i følgende tilfælde:

- Hvis den fysiske levetid på aktivet vurderes til at være mindre end 3 år;

- Hvis der er tale om software og licenser til IT-udstyr;

- Hvis aktivet ikke indgår i et samlesæt og anskaffelsessummen holder sig under den lovbestemte

  bagatelgrænse på 13.800 kr;

- Hvis aktivet skal bruges til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Beskatning ved ophør af virksomhed

Skulle man komme i den situation at virksomheden nedlægges eller sælges, er det ikke længere muligt at afskrive aktiver i hele salgs- eller ophørsåret. Du får til gengæld mulighed for at tage saldoværdien af de solgte aktiver med som tab eller gevinst i virksomhedens sidste årsregnskab. Med andre ord vil det sige, at der skal betales skat af gevinsten ved overskud og at der er fradrag for tabet.

Håndværker med mobiltelefon og pc

Former for aktiver

Der findes mange forskellige former for aktiver og det er ofte typen, som definerer hvilken afskrivningsmetode der skal benyttes. Er du i tvivl, så kontakt altid din revisor for afklaring.

Aktiver kan inddeles i følgende kategorier:

Materielle anlægsaktiver Driftsmidler
Bygninger og installationer
Indretning i lejede lokaler
Kunstnerisk udsmykning
Skibe
Immaterielle anlægsaktiver Goodwill
Varemærker
Patenter
...
Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer
Kapitalandele
Pengemæssige aktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver og i særdeleshed driftsmidler som maskiner, bil, mobiltelefon og pc, er de mest hyppige former for aktiver. Reglerne for afskrivning for disse gælder som ovenfor nævnt.

Det er imidlertid værd at være opmærksom på, at der findes specielle regler for afskrivning af bygninger. Der findes nemlig en såkaldt negativliste for bygninger som ikke kan afskrives, da disse ikke slides nær så meget som andre bygninger.

Negativliste

- Kontorer;

- Bygninger som bruges af virksomheder til betalingsformidling, såsom pengeinstitutter,
  realkreditinstitutter, forsikringsselskaber med flere;

- Bygninger til beboelse eller hertil knyttede formål. Dette gælder dog ikke bygninger, som er omfattet

  af lov om social service, såsom hoteller, campinghytter eller døgninstitutioner;

- Hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder;

- Bygninger brugt til sygdomsbehandling, såsom hospitaler, fødeklinikker, tandlægeklinikker
  og klinikker for fysioterapi.

Hvis en afskrivningsberettiget bygning har en geografisk eller økonomisk forbindelse til en bygning som er på negativlisten, er det undtagelsesvis muligt at opnå tilladelse til også at afskrive denne bygning. Det kan f.eks. være et kontor som ligger i forlængelse af en produktionshal. Samme regler gør sig gældende for udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn og lignende.

Er du i tvivl om hvorvidt din bygning kan afskrives, anbefaler vi, at du kontakter din revisor, som kan hjælpe dig med at indhente et bindende svar fra SKAT.

Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at investere i ny grund, bygning eller tilbygning. Det bindende svar fra SKAT bør altid indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når en virksomhed investerer i byggerier eller lignende. Det har nemlig stor regnskabsmæssig betydning om en bygning kan afskrives.

Et kontor

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er ting som virksomheden ejer, men som ikke er fysiske. Det kan f.eks. være patenter, varemærkerettigheder eller goodwill. Disse kan, ligesom materielle aktiver, afskrives - men kun hvis de har en begrænset økonomisk levetid.

Eksempler

- Patenter, hvis maksimale levetid bestemmes ved lov;

- Varemærker, som ikke automatisk har uendelig levetid;

- Transfersummen for sportsstjerner, som er den betaling sportsudøveren modtager for at
  en bestemt klub har eneret til ham eller hende. Efter en begrænset periode vil sportsstjernen
  igen være fri til at forhandle nye aftaler med andre klubber.

Afskrivningsperioden på immaterielle anlægsaktiver er normalt lang. Man kan dog i sjældne tilfælde, som under finanskrisen, opleve at virksomhedens goodwill forsvinder og bliver afskrevet hurtigt.

Goodwill

Goodwill er betegnelsen for den merværdi man kan tillægge sin virksomhed på baggrund af f.eks. et godt omdømme og en fast og trofast kundekreds. Goodwill er en diffus størrelse, som er svær at værdsætte. Den kan kun tilknyttes virksomheden og altså ikke de personer som forbindes med firmaet. Goodwill bliver først rigtigt aktuel ved salg af virksomheden, idet den refererer til en merværdi som tillægges den oprindelige salgspris.

Afskrivning af goodwill kan kun ske hos køber, da man kun må afskrive tilkøbt goodwill. Det vil altså sige, at man ikke kan afskrive goodwill man selv har oparbejdet i sin virksomhed. Køber kan påbegynde afskrivning af goodwill allerede i det indkomstår, hvor den endelige aftale om overdragelse er indgået. Her er der tale om en speciel situation, idet man normalt ikke må påbegynde afskrivninger, før man har modtaget sit aktiv.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er som ordet indikerer aktiver af finansiel karakter, som f.eks. obligationer, aktier mv. og identificeres ofte ved vedvarende ejerskab på mere end ét år.

Det er frivilligt om man vælger at afskrive sine aktiver, men det kan have store skattemæssige fordele.
Afskrivninger kan være komplicerede og skulle du være i tvivl om, hvad der bedst kan betale sig for dig
og dit firma, anbefaler vi altid at du kontakter en revisor for rådgivning.

Find en revisor i dag

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud