Testamente

Testamente

Et testamente er et ensidigt dokument, som beskriver, hvorledes testator/testatrix ønsker, at hans/hendes værdier skal fordeles efter vedkommendes død. Et testamente er som udgangspunkt frit genkaldeligt, medmindre testator har forpligtet sig til ikke at tilbagekalde det. En mand betegnes testator, når vedkommende opretter et testamente, mens en kvinde betegnes testatrix.

Krav om testamente?

Der er ikke efter dansk ret krav om, at der skal oprettes et testamente. Forholdene omkring vedkommendes død er allerede reguleret i arveloven, men man har på en række punkter selv mulighed for at bestemme, hvorledes ens ejendele skal fordeles, når man er borte.

Oprettelse af testamente

I modsætning til almindelige aftaler, hvortil der efter dansk ret som udgangspunkt ikke stilles krav om form, så stilles der en række strenge krav til oprettelse af et testamente. Disse regler har til formål at sikre, at testator eller testatrix har forstået omfanget af sit testamente. På den baggrund må det som oftest anbefales, at der benyttes en advokat til at oprette et testamente, da reglerne for hvad der kan rådes over er komplekse.

Klik her for at få tilbud på et testamente

Generelle betingelser:

Der gælder overordnet set en række betingelser, der skal overholdes, uanset hvilken type testamente, som ønskes oprettet.

Først og fremmest gælder der et krav om habilitet. Dette er en samlet vurdering af testators alder, samt testators evne til at råde fornuftmæssigt. Dette krav gælder kun tidspunktet for oprettelsen af testamentet, hvorfor det er underordnet om testator efterfølgende mister sin fornufts fulde brug. Hvis det skønnes, at testator ikke var ved sin fornufts fulde brug på tidspunktet for oprettelsen, så vil et testamente være ugyldigt.

Herudover gælder, at testator enten skal være fyldt 18 eller have indgået ægteskab, før der gyldigt kan oprettes et testamente. Hvis testator ikke var fyldt 18, da vedkommende oprettede sit testamente, vil det være ugyldigt.

Hvad kan der testamenteres over?

Hvis testator ingen tvangsarvinger har, så kan han gyldigt råde over hele den formue, som falder i arv efter ham. I den forbindelse gælder dog, at testator ikke kan testere over sin ægtefælles genstande.

Hvis testator imidlertid har tvangsarvinger, så er der en række begrænsninger i hvordan han kan råde over sin formue. Tvangsarvingerne vil være en eventuel ægtefælle, samt børn og deres efterkommere, altså børnebørn, oldebørn osv.

Hvis testator efterlader sig tvangsarvinger, så vil vedkommende maksimalt kunne råde over 75 % af sin formue, mens de resterende 25 % er tvangsarv. Testator kan dog ved sit testamente begrænse tvangsarven til maksimalt at udgøre 1 mio. kr.

Testator kan som udgangspunkt ikke ved testamente bestemme over sin tvangsarv, hvorfor det altså ikke er muligt at fordele de 25 %, som tvangsarven udgør, mellem tvangsarvingerne. Testator kan dog give en livsarving (læs. ikke ægtefælle) fortrinsret til at få sin tvangsarv i bestemte genstande. Det skal dog bemærkes her, at testators ægtefælle har en forlodsret i en række genstande. Ligeledes kan testator bestemme, at en tvangsarving kun skal modtage et pengebeløb som tvangsarv.

Generelt har testator mulighed for at bestemme, om de genstande vedkommende efterlader i arv skal være arvingernes særeje. Dette kan specielt være relevant, hvis testator vil sikre, at en bestemt genstand forbliver i sin arvings varetægt ved en evt. skilsmisse.

Testator har ikke mulighed for ved testamente at bestemme, at ægtefællen ikke kan sidde i uskiftet bo efter sig.

Testamente typer:

Der findes efter arveloven fire gyldige former for testamente:

  • notartestamente
  • vidnetestamente
  • indbotestamente
  • nødtestamente

De to mest almindelige testamentsformer er vidne- og notartestamente. Hvis testator sammen med en advokat opretter et testamente, så vil det typisk være et notartestamente, som oprettes, da det er den bevismæssigt sikreste måde at oprette testamente på.

Notartestamente

Et notartestamente oprettes ved en notars medvirken. En notar vil typisk være en dommerfuldmægtig ved byretten, som er bemyndiget til at fungere som notar. Testator vil i forvejen skulle ringe til byretten og bestille tid, hvorefter han skal medbringe sit færdige, skriftlige testamente. Testator skal for notaren godtgøre sin identitet, og notaren vil også sikre sig, at de generelle betingelser er opfyldt, altså hvorvidt testator overholdt alderskriteriet, og om han i det hele taget var i stand til at råde fornuftmæssigt. Endvidere vil notaren kort gennemgå testamentet med testator, for at sikre sig, at testator har forstået det. Derudover vil notaren notere sig hvem der er til stede, for at sikre, at testator ikke er blevet unødigt presset til at oprette testamentet.

Når processen er overstået, vil testamentet skulle underskrives i to eksemplarer. Testator vil efter et par dage få tilsendt originalen, mens skifteretten vil opbevare den anden udgave, så der altid er en kopi, selv hvis originalen skulle bortkomme.

Vidnetestamente

Ved et vidnetestamente vil testator i stedet for en notar underskrive eller vedkende sig sit testamente over for to vidner. Det er vigtigt, at begge vidner er klar over, at de er testamentsvidner. Begge vidner skal straks skrive deres navn på testamentet. Det er vigtigt her at notere sig, at en person ikke kan være vidne til testamentet, hvis vedkommende eller vedkommendes samlever, ægtefælle, eller andre slægtninge og/eller andre nærtstående er begunstigede. Ligeledes gælder det, at hvis en institution begunstiges, så må vedkommende ikke have et tæt forhold til denne.

Grunden til, at et notartestamente typisk vælges frem for et vidnetestamente er, at hvis vidnetestamenter bortkommer, så kan der ikke støttes ret på dette, uanset om arvingerne har været klar over, hvad der stod i det.

Indbotestamente

Et indbotestamente er en simpel form for testamente, som testator, som udgangspunkt, ikke behøver en advokat for at oprette. De eneste krav til et indbotestamente er, at det skal være skriftligt, dateret og underskrevet. Ved et indbotestamente fordeler testator sit indbo mellem de personer, som testator mener skal arve sig. Det er vigtigt her at bemærke, at testator kun kan fordele sit sædvanlige indbo, men eksempelvis ikke eventuelle værdifulde samlinger, eller lignende, som vedkommende er i besiddelse af. Disse har i stedet karakter af formue, og kræver derfor et almindeligt testamente. Et indbotestamente kan bl.a. benyttes til at fordele indboet mellem testators legale arvinger, hvis vedkommende ellers er tilfreds med arvelodderne efter arvelovens almindelige regler. Her vil den begunstigede få en fortrinsret til at udtage de(n) pågældende genstand(e).

Nødtestamente

Afslutningsvis kan der oprettes et nødtestamente. Det gælder generelt for et nødtestamente, at det alene finder anvendelse i tilfælde, hvor testator ikke har mulighed for at oprette et andet testamente, enten fordi vedkommende er alvorligt syg, eller i øvrigt er ude for et nødstilfælde. Der gælder ingen formkrav til et nødtestamente, bortset fra, at det skal kunne slås fast, at det er udtryk for testator sidste vilje. Hvis der i de følgende tre måneder efter nødstilfældet ikke har været hindringer for, at testator kunne oprette et almindeligt testamente, så vil nødtestamentet bortfalde.

Tilbagekaldelse af testamente

Et testamente kan frit tilbagekaldes, såfremt det gøres i testamentsform. Dette gælder også, hvis testator ønsker at lave en ændring i sit testamente. Hvis tilbagekaldelsen ikke overholder de formkrav, som gælder ved et testamente, vil tilbagekaldelsen som udgangspunkt fortsat være gyldig, men vil kunne anfægtes af arvingerne. Således vil et notartestamente enten kunne tilbagekaldes over for notaren, eller ved at der oprettes et andet testamente, for eksempel et vidnetestamente. Det bemærkes her, at et indbotestamente ikke kan benyttes til at tilbagekalde et notar- eller vidnetestamente.

Hvis testator har oprettet et testamente til fordel for sin ægtefælle og bliver de efterfølgende separeret eller skilt, så er det udgangspunktet, at testamentet bortfalder, medmindre der er særlige forhold der taler for, at det skal opretholdes. Dette er også tilfældet, hvis testator har oprettet et testamente til fordel for sin samlever, og de efterfølgende går fra hinanden.

Klik her for at få tilbud på oprettelse af et testamente